An ninh - Quốc phòng

 Ngày 11/8, Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ (HĐCCKVPT) huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban hậu cần nhân dân – Hậu cần địa phương giai đoạn 2013- 2016 và triên khai phương hướng nhiệm vụ của HĐCCKVPT giai đoạn 2017- 2020. Đồng Chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐCCKVPT huyện chủ trì hội nghị.

IMG 9375

Đồng Chí Nguyễn Văn Danh – Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐCCKVPT huyện chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, HĐCCKVPT huyện đã thông qua Quyết định kiện toàn HĐCCKVPT huyện và thống nhất đổi tên “Ban hậu cần nhân dân – Hậu cần địa phương huyện Lương Sơn” thành “ Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ huyện Lương Sơn”. Ban hành Quy chế hoạt động của HĐCCKVPT huyện. Theo đó, HĐCCKVPT huyện là tổ chức hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện, Ban chỉ đạo KVPT huyện bảo đảm nguồn lực quốc phòng của KVPT.

Trong giai đoạn 2013-2016, Ban hậu cần nhân dân – hậu cần địa phương đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng thế trận hậu cần, kết hợp kinh tế với quốc phòng – an ninh, quốc phòng – an ninh với kinh tế. Huy động sức mạnh của hậu cần quân đội, hậu cần nhân dân – địa phương vào sự ổn định kinh tế - xã hội ở địa phương, tạo môi trường thuận lợi để kinh tế - xã hội của huyện phát triển nhanh và bền vững.

Thảo luận tại hội nghị, các thành viên HĐCCKVPT huyện đã làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của HĐCCKVPT, đồng thời đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐCCKVPT huyện trong giai đoạn 2017 – 2020. Trong đó, tiếp tục tham mưu cho UBND huyện xây dựng thế trận hậu cần, huy động tiềm lực, nhân lực, tài chính; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng – an ninh; xây dựng các công trình căn cứ hậu cần kỹ thuật, các công trình quân sự, thao trường huấn luyện; chỉ đạo các xã xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội kết hợp với quốc phòng – an ninh; mua sắm trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tổ chức diễn tập KVPT kết hợp với xây dựng nông thôn mới…/.

Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị