DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 27/9, Đoàn giám sát của Ban thường vụ tỉnh ủy do đồng chí Đinh Quốc Liêm - Ủy viên BTV, Trưởng Ban nội chính tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã về giám sát việc thực thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương tại huyện Lương Sơn.

IMG 4132

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe Lãnh đạo huyện ủy Lương Sơn báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW, ngày 1/8/2007 của BCH TƯ về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí của bộ máy Nhà nước. Kết luận số 37-KL/TW ngày 2/2/2009 của BCH TƯ về tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020;  Kết luận 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của BCH TƯ về vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị Khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trong những năm qua, Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy Lương Sơn đã nghiêm túc tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, kết luận của Bộ chính trị, Ban chấp hành Trung ương, các chỉ thị, kế hoạch, kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chiến lược cán bộ, đổi mới, hoàn thiện hệ thống  chính trị và thực hiện tinh giản biên chế. Công tác cải cách hành chính từ huyện đến các địa phương tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực: thể chế, thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Công tác đánh giá cán bộ hàng năm đã có sự chuyển biến về nhận thức và cách làm; tổ chức triển khai đảm bảo trình tự, thủ tục, công khai, công bằng, chính xác, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình. Qua bình xét hàng năm, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lí xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 96,1% cán bộ công chức, viên chức khối đảng, MTTQ và các đoàn thể, 95% cán bộ công chức, viên chức khối chính quyền và cấp xã, thị trấn xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác quy hoạch  cán  bộ được quan tâm, trong tháng 8/2016 đã có 100% xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện tổ chức xong hội nghị giới thiệu nhân sự đưa vào quy hoạch. Trong giai đoạn 2010-2015 huyện Lương Sơn có 3 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện được luân chuyển và 32 cán bộ quản lí ngành giáo dục luân chuyển. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Công tác đề bạt, sử dụng cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai và đúng quy trình, năm 2016,  BTV Huyện ủy đã thực hiện quy trình điều động và bổ nhiệm 13 đồng chí. Từ năm 2015 đến 2016, huyện Lương Sơn đã có 20 cán bộ công chức, viên chức được hưởng chính sách tinh giản biên chế  theo diện nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc.

Bên cạnh kết quả đạt được cho thấy công tác cải cách hành chính ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức dẫn đến hiệu quả thực hiện chưa cao, chưa đồng bộ, cơ sở vật chất còn thiếu; tỷ lệ tinh giản biên chế còn thấp…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Quốc Liêm – Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận đánh giá cao  kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Lương Sơn về thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chiến lược cán bộ, đổi mới, hoàn thiện hệ thống  chính trị và thực hiện tinh giản biên chế. Đồng chí Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy cũng đề nghị trong thời gian tới Huyện Lương Sơn cần tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền về mục đích, yêu cầu công tác tinh giản biên chế đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức; rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy; xây dựng cơ cấu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới;  nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có trình độ; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lí các cấp; thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị, cải tiến nội dung, hình thức hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về cải cách hành chính; thực hiện đồng bộ cải cái hành chính với cải cách tư pháp, hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước;  xác định rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; tổ chức đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hoạt động của bộ phận một cửa liên thông; giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân…

Trước đó, đoàn đã đến kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện nghị quyết, kết luật của Bộ chính trị, BCH TƯ về đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chiến lược cán bộ, đổi mới, hoàn thiện hệ thống  chính trị và thực hiện tinh giản biên chế tại Đảng bộ thị trấn Lương Sơn./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3636274
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6314
5551
18125
1972018
20489
87773
3636274

Your IP: 44.192.114.32
2022-07-07 22:53
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction