DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 18/10/2016, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thi hành Bộ luật dân sự (BLDS), Bộ luật tố tụng dân sự ( BLTTDS), Luật tố tụng hành chính (LTTHC), Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Đồng chí Nguyễn Văn Chương – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

IMG 4501

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lương Sơn có  đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Thường trực HĐND huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung mới của các bộ luật nêu trên. Cụ thể: BLDS năm 2015 ra đời với nhiều đổi mới về nhận thức, tư duy pháp lý trong việc hoàn thiện cơ chế điều chỉnh quan hệ dân sự, xây dựng nền tảng pháp lý thống nhất, đồng bộ, ổn định cho hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam, thực hiện, bảo vệ quyền dân sự về nhân thân, tài sản của cá nhân, pháp nhân, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phục vụ hội nhập quốc tế; bộ luật có 6 phần, 27 chương và 689 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2017. BLTTDS năm 2015 có 517 điều, được bố cục thành 10 phần, 42 chương; so với BLTTDS năm 2011, BLTTDS năm 2015 giữ nguyên 63 điều; sửa đổi, bổ sung 350 điều; bổ sung mới 104 điều; bãi bỏ 7 điều. Luật TTHC 2015 gồm 23 chương, 372 điều, sửa đổi, bổ sung 198 điều, giữ nguyên 63 điều của Luật TTHC 2010 và bổ sung 111 điều mới. Luật Ban hành văn bản QPPL được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 22-6-2015 và có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2016, gồm 17 Chương, 173 Điều, trên cơ sở hợp nhất giữa Luật ban hành văn bản QPPL năm 2008 và Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004. Luật này được ban hành với mục đích tạo khuôn khổ pháp lý chung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong việc xây dựng, ban hành văn bản QPPL trên phạm vi cả nước. Những điểm mới của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 như: các quy định về hình thức, thẩm quyền, nội dung văn bản QPPL và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản QPPL; các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng, ban hành văn bản QPPL…Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và một số biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gồm  11 Chương với 189 Điều quy định chi tiết 07 vấn đề được Luật giao như: Đánh giá tác động của chính sách; thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật; Công báo và niêm yết văn bản quy phạm pháp luật; Dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài; Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Bảo đảm nguồn lực xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuân thủ tinh thần của Luật năm 2015 là không ủy quyền tiếp việc ban hành văn bản quy định chi tiết….

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương – Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc triển khai sâu rộng các quy định mới của BLDS , BLTTDS, LTTHC, Luật ban hành các văn bản QPPL năm 2015 là rất cần thiết, vì vậy sau hội nghị này, các ngành, địa phương cần tổ chức phổ biến, tuyên truyền BLDS, BLTTDS, LTTHC và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tham mưu soạn thảo văn bản đảm bảo đúng Luật, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của  các cơ quan quản lý nhà nước; tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác  pháp chế, công tác xây dựng pháp luật, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Giao Sở Tư Pháp hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ công chức tư pháp,  nhất là các đồng chí trực tiếp làm công tác tham mưu, xây dựng và triển khai công tác xây dựng pháp luật ở cơ sở./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618736
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
587
1836
587
1972018
2951
87773
3618736

Your IP: 18.207.133.27
2022-07-03 06:56
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction