DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 18/10, đồng chí Hoàng Đức Minh- Phó bí thư TT Huyện ủy đã làm việc với Đảng ủy xã Cư Yên về thực hiện công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và công tác đảng viên năm 2018. Cùng đi có lãnh đạo Ban tổ chức Huyện ủy; phòng Nội vụ huyện.

Đảng ủy xã Cư Yên hiện có 17 chi bộ với 207 đảng viên, trong đó có 202 đảng viên chính thức, 5 đảng viên dự bị; có 10 đồng chí được miễn sinh hoạt đảng do tuổi cao, sức yếu. Thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, trong thời gian qua, Đảng ủy xã Cư Yên đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, thường xuyên chăm lo củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; tổ chức đầy đủ các buổi quán triệt học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên; tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ đạo thực hiện tốt các bước về chủ trương sáp nhập xóm, đến nay có 12/14 xóm phải tiến hành sáp nhập và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Về công tác cán bộ, đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lí nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, đã tạo điều kiện cho 6 cán bộ đi học đại học để nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn;  xét chuyển đảng chính thức cho 4 đồng chí; giới thiệu và đưa 6 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng. Đến nay đã hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng cho 1 quần chúng, còn lại 4 quần chúng đang tiến hành các thủ tục hồ sơ đề nghị kết nạp đảng; tiến hành giải thể chi bộ cơ quan theo quy định; xem xét chuyển sinh hoạt đảng cho 13 đồng chí; đề nghị BTV Huyện ủy xem xét xóa tên 1 đảng viên dự bị và 1 đảng viên chính thức do vi phạm tư cách; đề nghị xét tặng huy hiệu đảng cho 6 đồng chí.

LV xã Cư Yên

Đ/c Hoàng Đức Minh, Phó bí thư TT Huyện ủy chủ trì buổi làm việc

Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng ủy xã Cư Yên cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Công tác phát triển đảng viên mới nhiều năm không đạt kế hoạch; công tác kiểm tra, giám sát của một số chi bộ chưa được thường xuyên; chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao, việc ghi chép sổ Nghị quyết chi bộ chưa đầy đủ…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ nguyên nhân khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới ở các chi bộ nông thôn hiện nay; việc một số đảng viên thiếu ý thức rèn luyện, thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, phai nhạt lý tưởng phấn đấu, ảnh hưởng đến niềm tin của quần chúng vào Đảng. Nguồn phát triển Đảng hiện khá khó khăn vì lực lượng thanh niên đi học, đi làm ăn xa, làm tại các khu công nghiệp, có bộ phận thiếu lý tưởng phấn đấu vào Đảng; hoạt động của các tổ chức đoàn thể như thanh niên, phụ nữ chậm được cải tiến không hấp dẫn hội viên… 

Để tăng cường phát trển đảng viên mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng ở cơ sở trong thời gian tới, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó bí thư TT Huyện ủy Hoàng Đức Minh đề nghị: Đảng ủy xã Cư Yên cần tập trung nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của công tác phát triển đảng viên, coi phát triển đảng là một giải pháp quan trọng nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đẩy mạnh các phong trào quần chúng, nhất là phong trào thanh niên, tăng cường giáo dục truyền thống, lí tưởng yêu nước cho thanh niên. Đảng ủy xã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách, xây dựng Nghị quyết về công tác phát triển Đảng ở các chi bộ mình phụ trách, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút đoàn viên, hội viên nhất là giới trẻ tham gia. Từ đó, chi bộ phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, tạo nguồn. Trong sinh hoạt Đảng hàng tháng, các chi bộ phải chọn những vấn đề người dân quan tâm để thảo luận, đề ra phương hướng giải quyết, từ đó nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo niềm tin cho nhân dân. Bên cạnh đó cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các chi bộ để thu hút, tạo động lực cho thanh niên phấn đấu vào Đảng đồng thời tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của chi bộ…/.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3605183
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
663
1973
13609
1930353
77171
54375
3605183

Your IP: 44.192.94.86
2022-06-25 11:08
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction