DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện Lương Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị quyết số 85/2014/NQ-QH13, ngày 28/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14, ngày 02/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Bùi Văn Dậu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 100% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm.…....% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  0 phiếu ( chiếm    % tổng số đại biểu HĐND)

2. Ông Bùi Hữu Điền, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu ( chiếm 69,2% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm:11 phiếu (chiếm 28,2% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,6% tổng số đại biểu HĐND)

3. Ông Nguyễn Văn Thư, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu ( chiếm 64,1% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm:13 phiếu (chiếm 33,3% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,6% tổng số đại biểu HĐND)

4. Ông Cao Xuân Hùng, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu (chiếm 71,9% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 20,5% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,6% tổng số đại biểu HĐND)

5. Bà Hoàng Việt Hồng, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 79,5% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 17,9% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,6% tổng số đại biểu HĐND)

6. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, Trưởng Ban KT-XH Hội đồng nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 66,7% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 33,3% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm…. ..% tổng số đại biểu HĐND)

7. Ông Nguyễn Vũ Chi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 89,7% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm 7,7% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,6% tổng số đại biểu HĐND)

8. Ông Nguyễn Đình Đua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 46,2% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 41% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 7,7% tổng số đại biểu HĐND)

9. Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 32 phiếu (chiếm 82,1% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu (chiếm 17,9% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm…. ..% tổng số đại biểu HĐND)

10. Bà Quách Thị Kiều, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 79,5% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 20,5% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm…. ..% tổng số đại biểu HĐND)

11. Ông Nguyễn Văn Năm, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 71,8% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 28,2% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm…. ..% tổng số đại biểu HĐND)

12. Ông Nguyễn Đức Huyên, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 71,8% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 28,2% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm…. ..% tổng số đại biểu HĐND)

13. Ông Đinh Công Long, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 17 phiếu (chiếm 43,6% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 48,7% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 7,7% tổng số đại biểu HĐND)

14. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 64,1% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 14 phiếu (chiếm 35,9% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm…. ..% tổng số đại biểu HĐND)

15. Ông Nguyễn Phương Đông, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu (chiếm 56,4% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 41% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,6% tổng số đại biểu HĐND)

16. Ông Nguyễn Tiến Việt, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 46,2% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm:  18 phiếu (chiếm 46,2% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 5,1% tổng số đại biểu HĐND)

17. Ông Nguyễn Văn Thực, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 17 phiếu (chiếm 43,6% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 22 phiếu (chiếm 56,4% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm…. ..% tổng số đại biểu HĐND)

18. Ông Nguyễn Anh Đức, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 51,2% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 46,2% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,6% tổng số đại biểu HĐND)

19. Ông Lê Minh Long, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 53,8% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 43,6% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,6% tổng số đại biểu HĐND)

20. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 53,8% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 17 phiếu (chiếm 43,6% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,6% tổng số đại biểu HĐND)

21. Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 59% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 38,4% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,6% tổng số đại biểu HĐND)

22. Ông Đinh Mạnh Đông, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu (chiếm 51,3% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 48,7% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm…. ..% tổng số đại biểu HĐND)

23. Ông Nguyễn Văn Thìn, Ủy viên Ủy ban nhân dân

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 48,7% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 48,7% tổng số đại biểu HĐND)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 2,6% tổng số đại biểu HĐND)

            Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện Lương Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2018./.

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3604772
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
252
1973
13198
1930353
76760
54375
3604772

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-25 04:50
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction