DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 24/1, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Lương Sơn tổ chức Hội tổng kết công tác xây dựng đảng  năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện có 150 đảng viên, sinh hoạt ở 15 chi bộ trực thuộc (140 đảng viên chính thức, 10 đảng viên dự bị). Trong năm 2018, đảng bộ đã nỗ lự lãnh đạo thực hiện hoàn thành 6/9 chỉ tiêu đề ra. Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực,  công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, chú trọng, đặc biệt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc khắc phục những  tồn tại sau kiểm điểm tư phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc học tập chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua tự kiểm tra đánh giá việc thực hiện nghị quyết đã đạt kết quả tốt, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Kết quả đánh giá bình xét năm 2018, có 14/15 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 93,33%), 3/15 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ( chiếm 20%), 1 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ ( chiếm 6,66%); 146/147 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ ( chiếm 99,31%), trong đó có 18 đảng viên được đánh giá hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ (chiếm 12,32%), 1 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ ( chiếm 0,68%). Công tác phát triển đảng luôn được quan tâm, trong năm, Đảng ủy cơ quan chính quyền đã cử 12 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng; 10 đồng chí tham gia lớp đảng viên mới, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Huyện ủy xem xét kết nạp 10 quần chúng ưu tú vào đảng, hoàn thiện hồ sơ chuyển chính thức cho 4 đồng chí; cử 4 đ/c tham gia lớp cao cấp LLCT, 17 đồng chí học lớp trung cấp LLCT; chuyển sinh hoạt đảng cho 12 đ/c, tiếp nhận 3 đ/c về sinh hoạt tại đảng bộ.

DBCQ 2018

Đ/c Nguyễn Đình Đua - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền trao giấy khen cho 3 chi bộ hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ năm 2018

Các cơ quan chuyên môn trong Đảng bộ đủ tiêu chuẩn xếp loại xuất sắc và tiên tiến, không có cơ quan yếu kém; các đoàn thể hàng năm đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hoá, nhiều tập thể đạt danh hiệu thi đua xuất sắc, lao động tiên tiến, nhiều lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, lao động tiên tiến, gia đình cán bộ, công chức, viên chức  đạt tiêu chuẩn văn hoá.

Năm 2019, Đảng bộ cơ quan, chính quyền  đề ra mục tiêu phấn đấu Đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ cũng đưa ra 9 chỉ tiêu cụ thể và 6  nhiệm vụ,  giải pháp, trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trọng tâm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 11/5/2012 của BTV Tỉnh ủy Hòa Bình về huy động các nguồn lực xây dựng vùng trung tâm huyện Lương Sơn trở thành đô thị loại IV, tạo tiền đề sớm thành thị xã Lương Sơn; đẩy mạnh việc thực hiện về đích trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, theo chủ đề năm 2019 là “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” đưa  vào sinh hoạt chi bộ theo định kỳ hàng tháng, thành chuyên đề, nêu cao vài trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cấp ủy, chi bộ, trách nhiệm người đững đầu, cán bộ đảng viên trong việc tuyên truyền, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Đảng các cấp.

DBCQ 2018 a

Đ/c Nguyễn Văn Danh - Phó chủ tịch UBND huyện, Phó bí thư Đảng ủy CQCQ tặng giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Tại hội nghị, Đảng bộ cơ quan chính quyền đã khen thưởng cho 3 chi bộ  và 17 đảng viên hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ năm 2018./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3636552
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
69
6523
18403
1972018
20767
87773
3636552

Your IP: 44.192.114.32
2022-07-08 00:28
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction