DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Sáng 12/8, BTV Tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức hội nghị chuyên đề: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Hội nghị được trực tuyến đến các điểm cầu các huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

50 năm

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn

 Tại huyện Lương Sơn có 4 điểm cầu, gồm: Hội trường tầng 3 – Văn phòng Huyện ủy; Hội trường tầng 2 – Nhà khách Huyện ủy; Hội trường xã Thanh Lương và Hội trường xã Thành Lập. Đã có 750 đại biểu là Ủy viên BCH Huyện ủy, Trưởng, phó các cơ quan, phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; BCH Đảng bộ các xã, thị trấn, các Chi bộ trực thuộc dự và theo dõi hội nghị

50 năm a

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu được PGS.TS Đoàn Thế Hanh- Giảng viên cao cấp, Học Viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu về thời gian, hoàn cảnh Bác viết Di chúc; giá trị lí luận và thực tiễn của bản Di chúc; tính khoa học và tính cách mạng thể hiện trong Di chúc của Bác. Đánh giá những thành tựu và bài học kinh nghiệm qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những năm cuối cùng của cuộc đời, mặc dù bận rất nhiều công việc nhưng Bác vẫn chọn những khoảng thời gian thư thái nhất, đúng vào giờ đẹp nhất của một  ngày để viết Di chúc. Trong bản Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn kĩ càng mọi việc đối với Đảng với nhân dân trong đó Bác vẫn dành một phần nói về thanh niên và vai trò của thanh niên, điều này đã thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với những chủ nhân tương lai của đất nước.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, nhân cách, trí tuệ, bản lĩnh, tình cảm và trách nhiệm của một lãnh tụ.Trải qua 50 năm, bản Di chúc đã trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy khẳng định: Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh,mỗi tập thể, cá nhân tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng với các cấp ủy đảng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được đề ra, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó đã tạo ra sự chuyển biến tích cực về mặt nhận thức và hành động đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Để tiếp tục thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Phó bí thư TT Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, giá trị lịch sử, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của Di chúc, đưa việc học tập nội dung Di chúc vào sinh hoạt định kỳ ở Chi bộ; đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm nhiệm vụ, xem đây là nhiệm vụ then chốt; tập trung cao độ để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI), Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII); xây dựng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; không ngừng củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Các chi bộ triển khai đợt sinh hoạt sâu rộng về 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Phát hiện, biểu dương và nhân rộng cách làm hay, việc làm tốt, gương điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh…/.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616571
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
258
528
9037
1956058
786
87773
3616571

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 03:36
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction