DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Ngày 31/3, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV đã họp hội nghị toàn thể lần thứ 23. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; các đồng chí ủy viên UBKT Tỉnh ủy.

 

90717 DSC 1038

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

 

        Hội nghị đã nghe và thảo luận về dự thảo (lần 3) báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV (giai đoạn 2010 - 2015) trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (giai đoạn 2015 - 2020); Tờ trình số 84-TTr/TU, ngày 30/3/2015 của BTV Tỉnh ủy về dự thảo (lần 3) Báo cáo tình hình KT - XH 5 năm (giai đoạn 2010 - 2015), kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm (giai đoạn 2015 - 2020); Tờ trình số 83-TTr/TU, ngày 30/3/2015 của BTV Tỉnh ủy về Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU, ngày 11/1/2010 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới”.

 

        Thảo luận tại tổ và tại hội trường, có 43 lượt đại biểu phát biểu, tham gia đóng góp ý kiến và làm rõ thêm một số chỉ tiêu phát triển được đưa ra trong dự thảo Báo cáo chính trị trình ĐHĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Các ý kiến đã đánh giá các dự thảo được BTV Tỉnh ủy chuẩn bị nghiêm túc; nội dung phản ánh cơ bản đầy đủ, có tính khoa học, bám sát với tình hình thực tế của tỉnh. Nhiều ý kiến đã đề nghị bổ sung, rà soát, phân tích, điều chỉnh đánh giá chính xác, thực chất kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến vào các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, về mục tiêu tổng quát, một số đại biểu cho rằng cần phải nghiên cứu, sắp xếp lại các thành tố cho phù hợp. Về các chỉ tiêu, nhiều đại biểu cho rằng nên điều chỉnh chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn từ 8% - 8,5%  thành một con số là 8,5%; chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người không nên đưa bằng 70% GDP cả nước mà nên cân nhắc và tính toán lại; tỷ lệ đô thị hóa hiện nay như trong dự thảo đưa ra 18% là thấp, cần xem xét lại, đưa lên mức 21,4% là phù hợp; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,0% là khó xác định vì nếu theo tiêu chí hiện nay đến năm 2020 toàn tỉnh sẽ không còn hộ nghèo, đặt chỉ tiêu như vậy không có tính khả thi. Do vậy nên xác định là giảm đến năm 2020 hộ nghèo ở dưới mức 5%; chỉ tiêu chất thải nguy hại được xử lý nên để ở tỷ lệ 95%... Đa số các ý kiến cho rằng việc xây dựng các chỉ tiêu phải có tính cách mạng, cố gắng, sát với thực tế của tỉnh, hạn chế cách tính gần bằng mức trung bình cả nước. Các đại biểu cũng tham gia đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm về các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội được nêu trong dự thảo báo cáo.

 

         Các đại biểu cũng cơ bản đồng tình dự thảo báo cáo tình hình KT - XH 5 năm (giai đoạn 2010 - 2015), kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm (giai đoạn 2015 - 2020. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đã đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh điều chỉnh số liệu để thống nhất với số liệu Báo cáo chính trị trình ĐHĐB Đảng bộ tỉnh. Đối với dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 19-Ctr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, các ý kiến cơ bản đồng ý với bố cục, nội dung của báo cáo. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung cụ thể trong kết quả đạt được, về những hạn chế, nguyên nhân, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới.

 

        Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ rõ: 5 năm qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Bên cạnh những thành tích đạt được, tỉnh ta vẫn còn gặp không ít khó khăn. Một số chỉ tiêu Nghị quyết chưa đạt, thu ngân sách còn thấp, việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương còn hạn chế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đề thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát đề ra cho giai đoạn 2015 – 2020, tỉnh ta cần tập trung đột phá quyết liệt vào việc chuyển dịch cơ cấu đầu tư xã hội. Trong đó tập trung đầu tư phát triển mạnh mẽ về các lĩnh vực xây dựng hạ tầng, phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; tiếp tục phát triển mạnh mẽ ngành nông nghiệp, thu hút nguồn lực bên ngoài đầu tư vào ngành nhằm nâng cao giá trị sản xuất; tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển kinh tế. Đặc biệt là làm tốt công tác đầu tư công; tiếp tục đầu tư hoàn thiện các khu, cụm công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư; tập trung đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, điện. Đây là các lĩnh vực phải đi trước một bước để tạo đột phá về phát triển KT - XH; chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư; tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS Đảng. MTTQ, các tổ chức chính trị thành viên cần đồng hành với cấp ủy, chính quyền trong việc tổ chức lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN của địa phương...

 

         Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham gia đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị để hoàn chỉnh trước khi gửi xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và gửi các cơ quan Trung ương để thảo luận, xin ý kiến phản biện trước khi hoàn thiện trong tháng 4/2015.

Nguồn:http://baohoabinh.com.vn/

 

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3618293
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
144
1836
144
1972018
2508
87773
3618293

Your IP: 3.238.125.76
2022-07-03 02:38
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction