Chính trị

 Vừa quan Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng uỷ xã Cư Yên.

KTr DUCY

Toàn cảnh hội nghị

Qua kiểm tra cho thấyĐảng ủy xã Cư Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy. Xây dựng vàban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các ngành đoàn thể, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc thực hiện hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình đề ra; các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản đảm bảo nội dung, phù hợp với tình hình nhiệm vụ chính trịcủa địa phương; việc tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản theo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục.

Trong thời gian từ năm 2018 đến 6 tháng năm 2020 Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Cư Yên đã tiến kiểm tra 13 cuộc đối với 8 tổ chức đảng và 5 đảng viên; giám sát 14 cuộc đối với 5 tổ chức đảng và 9 đảng viên. Đảng ủy thi hành kỷ luật 03 đảng viên (cách  tất cả các chức vụ trong đảng đối với 01 đảng viên, cảnh cáo 01 đảng viên, khiển trách 01 đảng viên); chi bộ thi hành kỷ luật 03 đảng viên (cảnh cáo 01 đảng viên, khiển trách 02 đảng viên).

Đoàn Kiểm tra đã chỉ ra một số hạn chế như: Đảng ủy chưa làm tốt công tác lưu trữ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ nên khó khăn trong công tác theo dõi, hướng dẫn và thi đua cuối năm; Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chậm tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; Việc tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chưa đảm bảo về số lượng.

Từ những hạn chế trên Đoàn Kiểm tra yêu cầu Đảng ủy xã Cư Yên tăng cường kiểm tra đôn đốc các tổ chức đảng trong việc phổ biến, triển khai thực hiện văn bản của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát cho đảng viên ở một số chi bộ trực thuộc;thực hiện chương trình kiểm tra, giám sáttheo quy định; xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm đảm bảo về đối tượng, nội dung, số lượng; tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

(Bạch Xuân Thơ - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị