DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Nhận thức rõ vai trò của công tác kiểm tra, giám sát là yếu tố quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; đưa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính nghiêm minh trong tổ chức Đảng các cấp, được dư luận đồng tình.

Trong năm 2020, Huyện ủy Lương Sơn đã kiểm tra 22 cuộc (15 tổ chức đảng, 07 đảng viên), đạt 91,66% kế hoạch đề ra. Nội dung kiểm tra về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đảngbộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc lãnh đạo, thực hiện chuyên đề về “xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác cán bộ, công tác đảng viên; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao... Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 07 đảng viên, trong đó có 03 đồng chí là Huyện ủy viên.

Đi đôi với công tác kiểm tra, công tác giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên, đã được Ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2020, Huyện ủy đã giám sát 13 cuộc (03 tổ chức đảng và 10 đảng viên), đạt 86,66% kế hoạch. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 07 cuộc, trong đó 03 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật trong đảng; kiểm tra 04 cuộc về tài chính đảng; giám sát 03 tổ chức đảng về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, giám sát đối với 04 đảng viên về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các Đảng ủy cơ sở và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở kiểm tra 96 cuộc; giám sát 91 cuộc. Nội dung giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận của cấp ủy cấp trên; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

Qua kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên đã được chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế. Nhờ đó, hoạt động của các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức có những chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng đã xử lí kỷ luật 4 đảng viên, trong đó: khai trừ 02 đảng viên; khiển trách02 đảng viên.

Thời gian tới, Huyện ủy Lương Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, quán triệt thực hiện Điều lệ Đảng, các văn bản của của Trung ương, của tổ chức đảng cấp trên quy định, hướng dẫn về công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng; chú trọng công tác giám sát, nhất là công tác giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm từ khi mới manh nha để kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, không để vi phạm trầm trọng kéo dài; chủ động nắm tình hình, kết quả công tác và những diễn biến phức tạp nảy sinh ở cơ sở, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, kết luận và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; kịp thời xem xét, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng.../.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3617542
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1229
528
10008
1956058
1757
87773
3617542

Your IP: 3.236.107.249
2022-07-02 16:07
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction