DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Đảng bộ huyện Lương Sơn hiện có 33 chi, đảng bộ cơ sở với hơn 5.700 đảng viên. Những năm qua, đời sống kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng; văn hóa xã hội, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh quốc phòng; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, trong đó có sự đóng góp không nhỏ từ công tác kiểm tra, giám sát.

20210706 112707 1

Cán bộ, công chức Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lương Sơn trao đổi nhiệm vụ công tác

Xác định việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng nên ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát; đôn đốc các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy xây dựng và thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách; thành lập đoàn công tác của BTV Huyện ủy kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo phục vụ bầu cử (đồng chí Chủ nhiệm là Trưởng Tiểu ban). Góp phần vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của huyện Lương Sơn.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, BTV Huyện ủy Lương Sơn đã kiểm tra 18 cuộc (6 tổ chức đảng, 12 đảng viên), các cuộc kiểm tra thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ so với kế hoạch đề ra. Kiểm tra 6 tổ chức đảng, về việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc đối với Đảng ủy xã Hòa Sơn, Đảng ủy thị trấn Lương Sơn; kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng về nghiệp vụ công tác tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên đối với Đảng ủy Công an huyện và Chi bộ trường THPT Nam Lương Sơn; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với Đảng bộ xã Thanh Sơn; Đảng bộ xã Cao Dương. Kiểm tra 12 đảng viên, về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó có 02 Huyện ủy viên và 10 đồng chí đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Thực hiện việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 06 đảng viên, nội dung vi phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai. Kết quả có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 3 đảng viên; vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật 02 đảng viên.

Tổ chức 9 cuộc giám sát theo Chương trình (03 tổ chức đảng và 06 đảng viên), về thực hiện chức năng, nhiệm vụ;  việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, công tác đảng viên.

Cùng với đó, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã thực hiện giám sát đối với Đảng ủy xã Cư Yên và Đảng ủy xã Liên Sơn về việc thực hiện Kế hoạch số 335-KH/HU, ngày 13/4/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy, thực hiện Kết luận về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; tài chính đảng đối với Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên và Đảng bộ xã Tân Vinh. Giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với 02 đồng chí trong đó 01 đồng chí là Huyện ủy viên; 01 đồng chí là đối tượng thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Đã xem xét xử lý kỷ luật đối với 04 đảng viên, trong đó có 03 đảng viên thuộc diện ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, hình thức: Khiển trách.

Kiểm tra 03 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong đó, 02 đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Kết quả có 02 đồng chí phải thi hành kỷ luật, tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm và hình thức kỷ luật Khiển trách; 01 đảng viên đang tiến hành quy trình kiểm tra.

Trong 6 tháng đầu năm UBKT Huyện ủy đã tiếp nhận 07 đơn thư, đã phối hợp giải quyết giải quyết đối với 05 đơn; tham mưu cho Thường trực Huyện ủy văn bản trả lời 01 đơn thư do UBKT Tỉnh ủy chuyển; 01 đơn xếp lưu.

Công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua cũng đã được các Đảng ủy cơ sở quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy cơ sở đã kiểm tra 31 cuộc; trong đó kiểm tra 15 tổ chức và 16 đảng viên. Nội dung kiểm tra về việc thực hiện thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận của cấp ủy cấp trên; việc chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Giám sát 29 cuộc đối với 12 tổ chức và 17 đảng viên. Nội dung giám sát về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận của cấp ủy cấp trên; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã xem xét thi hành kỷ luật đối với 04 đảng viên, hình thức: Khiển trách; nội dung vi phạm chính sách Dân số KHHGĐ 02 đảng viên, vi phạm về đất đai 01 đảng viên và quản lý sử dụng tiền đóng góp của dân 01 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở kiểm tra 16 cuộc về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; 14 cuộc về tài chính đảng (thu chi, sử dụng đảng phí tại chi bộ). Giám sát 36 cuộc; trong đó: Tổ chức đảng 14 cuộc, nội dung: về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của tổ chức đảng, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; giám sát 22 đảng viên, nội dung: Về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, những điều đảng viên không được làm. Kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên, kết luận 01 tổ chức đảng, 01 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật; 01 đảng viên vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Thông qua việc kiểm tra, giám sát đã giúp cấp ủy, UBKT các cấp trên địa bàn huyện đánh giá được những ưu điểm, khuyết điểm trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn, kết luận… của Đảng, từ đó có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo một cách kịp thời, hiệu quả, góp phần cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3636310
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6350
5551
18161
1972018
20525
87773
3636310

Your IP: 44.192.114.32
2022-07-07 23:07
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction