DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 18/8, đoàn kiểm tra số 2 của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đối với Huyện ủy Lương Sơn theo hình thức trực tuyến.

Làm việc với Đoàn tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn có đồng chí Bùi Quang Toàn, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Đức Minh- Phó bí thư TT Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy và lãnh đạo một số phòng chức năng ở huyện.

TUKtra

Các đại biểu dự buổi kiểm tra tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn cho thấy: Huyện ủy đã thực hiện tốt việc ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ, đồng thời ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp uỷ cấp trên và Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong tổ chức thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021. Huyện đã tập trung lựa chọn những nội dung công tác đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Cụ thể là việc triển khai công tác lập quy hoạch, huy động nguồn lực phát triển đô thị, thu ngân sách, thu hút đầu tư...

Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19 nên công tác tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết ở cơ sở còn hạn chế. Một số cán bộ, đảng viên ý thức học tập chưa cao, chưa nghiên cứu đầy đủ các nội dung.

Tại hội nghị, các thành viên Đoàn công tác và đại diện các sở, ngành ở tỉnh đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của huyện trong việc triển khai học tập Nghị quyết và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện cần phải cụ thể hơn, bám sát mục tiêu xây dựng huyện Lương Sơn trở thành đơn vị hành chính cấp thị xã trước năm 2025. Cụ thể là về chỉ tiêu thu nhập đầu người; thu ngân sách, đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, các khu, cụm công nghiệp, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới; đề án phát triển trồng rừng gỗ lớn; phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng; công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ, giải quyết số lượng cán bộ dôi dư sau sáp nhập...

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, BTV Huyện ủy Lương Sơn nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của các đại biểu, bổ sung vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Một số nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Sơn tiếp tục rà soát bổ sung chương trình hành động của Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sát với tình hình thực tế ở địa phương; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối Chỉ thị, Nghị quyết của đảng tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tư tưởng và hành động góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết TƯ 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quan tâm đổi mới hoạt động của các tổ chức đoàn thể CT-XH, tiếp tục nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thu ngân sách, làm tốt công tác cán bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Về phát triển KT-XH, tiếp tục thực hiện chủ trương cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện đồng bộ các đột phá chiến lược. Huyện cần phải thực hiện tốt công tác lập quy hoạch, quản lí, phát triển quy hoạch, huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế để phát triển, nâng cấp CSHT đô thị, phát triển nông nghiệp sạch; quản lý tốt tài nguyên môi trường, phát triển nâng cao nguồn nhân lực, chăm lo an sinh xã hội; giải quyết, bố trí cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính; quan tâm tạo điều kiện phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân vùng CT229...

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614460
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1378
1845
6926
1956058
86448
54375
3614460

Your IP: 3.215.79.204
2022-06-29 23:12
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction