DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Nhằm đánh giá đúng, kịp thời, khách quan về việc triển khai, tổ chức, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị cấp trên, đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề được 62 cuộc đối với các tổ chức, cá nhân. Qua các cuộc kiểm tra thực tế cho thấy, các chi bộ thực hiện khá tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng.

Sau Đại hội, kịp thời xây dựng Quy chế làm việc; Nghị quyết phân công nhiệm vụ chi ủy, đảng viên; Chương trình làm việc toàn khóa; Chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa, hằng năm…; tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy định, hằng quý tổ chức sinh hoạt chuyên đề; kịp thời triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị cấp trên đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đề ra kế hoạch để tổ chức thực hiện; thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát.

 Hằng năm, các chi bộ đã xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện chương trình đề ra, trong đó có tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm, về thực hiện nhiệm vụ được giao, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết… Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được thực hiện công khai, dân chủ kịp thời đánh giá đúng ưu điểm, chỉ ra những hạn chế yếu kém để đảng viên kịp thời sửa chữa, khắc phục.

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại một số chi bộ cũng cho thấy: Còn có Đảng ủy chưa thật sự làm tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn với cơ sở; một số chi ủy chi bộ chưa thực sự nhận thức đầy đủ về chức trách nhiệm vụ của mình, chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; ban hành văn bản để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chưa đầy đủ, chất lượng chưa cao; tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề chưa đảm bảo theo quy định; công tác kiểm tra, giám sát còn có những hạn chế nhất định, đảng viên phụ trách công tác kiểm tra ở chi bộ chưa sâu sát với công việc được giao, còn hạn chế về năng lực nên khi thực hiện nhiệm vụ còn lúng, việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm còn chậm, nội dung chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, tiến độ thực hiện còn chậm, quy trình thực hiện còn chưa đảm bảo…

Trên cơ sở những hạn chế trên các đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị các Đảng ủy tăng cường hơn nữa việc nghiên cứu các văn bản của Đảng, của Nhà nước để nâng cao nhận thức và thực hiện đúngchức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở xã, thị trấn (theo Quy định số 127-QĐ/TW, ngày 01/3/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn). Tập trung, làm tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, BTV Đảng ủy trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của hệ thống chính trị, chủ động hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các nhiệm vụ để thực hiện các mục tiêu nghị quyết đã đề ra; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình, mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên của chi bộ.

Nguyễn Hảo - UBKT Huyện ủy

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3604910
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
390
1973
13336
1930353
76898
54375
3604910

Your IP: 44.201.94.72
2022-06-25 05:45
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction