DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Trong 2 ngày (21 và 22/12/2015), HĐND huyện  Lương Sơn khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức Kỳ họp thứ 13. Dự khai mạc kỳ họp có đồng chí Hoàng Văn Tứ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo sở Nội vụ, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Lương Sơn, c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o huyÖn uû, UBND huyÖn, lãnh đạo c¸c ban, ngµnh, tổ chức chính trị- xã hội, Hội đặc thù trªn ®Þa bµn vµ BÝ thư­ Đảng ủy, Chñ tÞch của 20 x·, thÞ trÊn trong huyÖn.

IMG 1503

 Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; b¸o c¸o ho¹t ®éng của các ngành Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND huyện. Thông báo của Ủy ban MTTQVN huyện về công tác Măt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2015, chương trình phối hợp hành động năm 2016 và xem xét quyết định một số chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016;dựtoán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,  thu - chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và xem xét, quyết định một số vấn đề khác theo thẩm quyền quy định.

IMG 1505

Các đại biểu về dự kỳ họp

 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) và sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2015; nhiệm vụ và một số giải pháp phát triển KT-XH năm 2016 trình tại kỳ họp cho thấy, với sự nỗ lực của các cấp, ngành, năm 2015, huyện Lương Sơn hoàn thành 26/28 chỉ tiêu phát triển KT-XH đề ra, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng ( Nông, lâm nghiệp 20,7%; công nghiệp – xây dựng 49,7%; dịch vụ 29,6%). Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng đạt 4.972,3 tỷ đồng; tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2015 ước đạt 2.148,2 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 114,3 tỷ đồng đạt 107,3% kế hoạch; sản lượng lương thực đạt 36.864 tấn; thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/ năm; tiếp tục duy trì độ che phủ rừng ở mức 46%; giải quyết việc làm cho 2500 lao động, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,35%, 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, cải cách hành chính có sự chuyển biến tích cực; quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, đời sống nhân dân có nhiều cải thiện.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của huyện chưa bền vững, việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu; môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện còn chậm; thủ tục hành chính còn nhiều vướng mắc; thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp cũng như sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn,  việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa tạo được bước đột phá; chưa giải quyết được nợ đọng xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, trong năm 2015 vẫn còn 2 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, đó là chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn và chỉ tiêu số giường bệnh/ vạn dân, kết quả giảm nghèo chưa bền vững; chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm; đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận dân cư nông thôn, vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn; nguồn lực bảo đảm an sinh xã hội, trợ giúp xã hội còn hạn hẹp; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu; tệ nạn xã hội ở một số địa phương còn phức tạp.

 

IMG 1508

Các đại biểu thảo luận tại tổ

Năm 2016, huyện Lương Sơn xác định: tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng và hiệu quả đầu tư, đảm bảo phát triển nhanh bền vững, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Với tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 35%; thu ngân sách Nhà nước 150,8 tỷ đồng; nâng tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng lên 54,6%, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp xuống 17,1%, thương mại dịch vụ 28,3%; tổng kim ngạch xuất khẩu 200 triệu USD; phấn đấu nâng GRDP bình quân đầu người đạt 42,2 triệu đồng; tỷ lệ đô thị hóa tăng 5%; giừ vững 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân các xã đạt 14,8 tiêu chí/ xã…Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa – xã hội; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng môi trường; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước địa phương; thực hành tiết kiện, chống lãng phí; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng.

IMG 1511

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện giải trình và tiếp thu ý kiến tại kỳ họp

 Tại kỳ họp, đã có 42 ý kiến tham gia thảo luận tại tổ và tại hội trường để làm rõ những kết quả đạt được năm 2015, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2016. Lãnh đạo các  phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Điện lực, Kinh tế hạ tầng, … đã giải trình nội dung chất vấn của các đại biểu cơ bản đúng trọng tâm, chuyển tải được  những ý kiến bức xúc của cử tri, xác định được nguyên nhân, trách nhiệm, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.  Đặc biệt thường trực UBND huyện đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình một cách toàn diện, đầy đủ các lĩnh vực, các vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm.

IMG 1512

Các đại biểu HĐND huyện bỏ phiếu miễn nhiệm  và bầu các chức danh

Kỳ họp cũng đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND huyện; Ủy viên UBND huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2011-2016; chức danh ủy viên, trưởng ban Pháp chế, ban  Kinh tế - xã hội HĐND huyện và  miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND huyện đối với ông Hoàng Văn Cốc với lý do nghỉ chế độ hưởng BHXH. Bà Quách Thị Kiều được bầu giữ chức danh Phó chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Đức Huyên – Trưởng Công an huyện được bầu giữ chức danh ủy viên UBND huyện; bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Ủy viên thường vụ,Trưởng ban dân vận Huyện ủy được bầu giữ chức danh thành viên, trưởng Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2011-2016.

IMG 1514

Các Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết

 Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp đã thống nhất thông qua 14 Nghị quyết, trong đó có các Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016;Nghị quyết vềdự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,  thu - chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2016; Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND huyện năm 2016; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

IMG 1516

Đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu giữ chức vụ mới và được miễn nhiệm tại kỳ họp

Qua 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ 13 HĐND huyện Lương Sơn khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã thành công tốt đẹp./.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3605370
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
850
1973
13796
1930353
77358
54375
3605370

Your IP: 44.192.94.86
2022-06-25 12:10
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction