Chính trị

Chiều 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá 1 năm triển khai Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội nghị được kết nối đến 3.131 điểm cầu trong cả nước với khoảng 116 nghìn người tham dự.

Tại huyện Lương Sơn có 12 điểm cầu được kết nối để theo dõi hội nghị.

HN TK 01

Các đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương, qua 1 năm triển khai thực hiện Kết luận 01, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, thể hiện sự linh hoạt, thích ứng trong bối cảnh mới có nhiều diễn biến phức tạp về dịch bệnh và bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt.

Cùng với đó, tác động, sức sống, sức lan tỏa mạnh mẽ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận 01-KL/TW trong toàn Đảng và toàn xã hội đã khơi dậy tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, mang lại những giá trị, nguồn lực vô cùng to lớn, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân thực sự tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Kết luận số 01 vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01 và chuyên đề toàn khóa còn chậm; tính chủ động, sáng tạo chưa cao, còn tình trạng trông chờ, ỷ lại vào các văn bản của TƯ.

Việc gắn thực hiện Kết luận số 01 với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số đơn vị chưa tốt. Một số nơi xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện còn chung chung, chưa xác định rõ nội dung trọng tâm, khâu đột phá, vấn đề nổi cộm, bức xúc, những nhiệm vụ cần làm ngay và thường xuyên theo lộ trình gắn với thực tiễn đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền ở một số nơi chưa phong phú, hấp dẫn, lôi cuốn, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thường xuyên tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chưa thực sự gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận 21-KL/TW về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"; tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Trong đó, quan tâm gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, đảng viên và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ. Đồng thời đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Nhân dịp này, Ban tổ chức ra mắt bộ sách “Vang vọng lời nước non” gồm 12 tập tuyển chọn những lời hay, ý đẹp của Bác Hồ do Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông ấn hành.

TH

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị