DICHVUCONG

I. Về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện ủy

          1. Chức năng

1.1. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, văn hóa văn nghệ, công tác khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

1.2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Tuyên giáo của Huyện ủy Lương Sơn.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất

a. Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa trên địa bàn huyện; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ nội dung, biện pháp giải quyết.

b. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các nghị quyết Đại hội, chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Tuyên giáo.

 c. Sơ kết, tổng kết về công tác Tuyên giáo

  2.2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn kiểm tra, giám sát

a. Tổ chức nghien cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy trong lĩnh vực Tuyên giáo

b. Bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cấp ủy, cán bộ tuyên giáo cấp dưới. Hướng dẫn cấp ủy các xã, thị trấn, các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc huyện sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ.

c. Hướng dẫn thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của dảng, của dân tộc, của địa phương.

2.3. Thẩm định, thẩm tra

  Các đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng- văn hóa, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ huyện, cơ quan, đơn vị thuộc huyện trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy.

2.4. Phối hợp

a. Các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng ủy cơ sở trực thuộc Huyện ủy.  

Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.

b. Ban Tổ chức Huyện ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị của huyện xây dựng kế hoạch, nội dung đào tạo bồi dưỡng chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao

a. Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ huyện đến cơ sở. Tổ chức thông tin tình hình thời sự, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo kế hoạch, chương trình của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử Đảng bộ.

b. Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hóa, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

c. Chỉ đạo chương trình nội dung đào tạo bồi dưỡng đối với Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

d. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao.

II. Thông tin cá nhân các đồng chí lãnh đạo

          1. Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

          - Đ/c Hoàng Việt Hồng 

- Chức vụ: UVBTVHU- Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy

- Số điện thoại: 0974731973

          2.Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

          - Đ/c Nguyễn Thế Nghĩa

          - Chức vụ:  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

          - Số điện thoại: 01688975191

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1735609
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7194
8312
20704
26646
100093
0
1735609

Your IP: 3.235.105.97
2020-09-29 21:34
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction