Tổng hợp tin

           I. Chức năng:

          - Phòng Y tế huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện gồm: Y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp của UBND tỉnh Hòa Bình và ủy quyền của Sở Y tế.

           - Phòng Y tế huyện chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

           - Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước để giao dịch, thực hiện nhiệm vụ.

        II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình UBND huyện:

+ Ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về công tác y tế trên địa bàn huyện;

+ Phê duyệt các đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện.

+ Ban hành các biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.

3. Giúp UBND huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, uỷ quyền của UBND tỉnh.

4. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn huyện.

5. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, Dân số- kế hoạch hoá gia đình, vận động, hướng dẫn nhân dân gìn giữ vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.

6. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của Pháp luật và phân cấp, ủy quyền của UBND huyện.

7. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao và theo quy định của Pháp luật./.

III. Thông tin lãnh đạo

 

STT

Họ Và Tên

Chức Vụ

Số Điện Thoại

01

Nguyễn Văn Thực

Trưởng phòng

0967313599

02

Hà Thị Yến

Phó trưởng phòng

0977371589

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Vũ Chi