Tổng hợp tin

Dưới triều Nguyễn vùng đất Lương Sơn được gọi là huyện Mỹ Lương thuộc phủ Quốc Oai, Chấn Sơn Tây, gồm 7 tổng, 49 xã, thôn. Tháng 11/1880 triều Nguyễn quyết định sáp nhập huyện Mỹ Lương và huyện Chương Đức thành đạo Mỹ Đức, thuộc Hà Nội. Ngày 22/6/1886 tỉnh Mường Hòa Bình được thành lập gồm 4 phủ: Vàng An, Lương Sơn, Lạc Sơn và Chợ Bờ, tên gọi Lương Sơn chính thức có từ ngày 22/6/1886; lúc đó đạo Mỹ Đức giải thể huyện Mỹ Lương được sáp nhập vào tỉnh Mường, đổi tên thành phủ Lương Sơn, Phủ Lương Sơn lúc bấy giờ có 6 Tổng: Kim Bôi, Gia Cát, Hòa Lạc, Phương Hạnh, Lý Lương và Thanh Dương, lỵ sở đóng ở Kỳ Sơn.

Đến ngày 21/3/1890 phủ Lương Sơn nhập lại Đạo Mỹ Đức vừa được tái lập, nhưng do vị trí địa lý và tầm quan trọng của Phủ Lương Sơn nên ngày 18/3/1891 toàn quyền Đông Dương quyết định xóa bỏ Đạo Mỹ Đức lần thứ 2, trả lại Phủ Lương Sơn cho tỉnh Mường Hòa Bình và đổi tên thành châu Lương Sơn, thời gian này, châu Lương Sơn gồm 5 tổng và 19 xã, bao gồm: Tổng Bằng Lộ, Cư Yên, Thanh Nông, Kim Bôi và Tú Sơn. Châu Lương Sơn lúc đó có diện tích 926km2, Châu lỵ lúc đầu đặt ở xóm Mòng (trên km44 đường 6 cũ), cuối năm 1936 sau khi khai thông tuyến đường Đồng Bái, Dốc Chum, Lâm Sơn, Chi châu Đàm Quang Vinh chuyển Châu lỵ về km 44 (đường 6 mới) và tiến hành quy hoạch Châu lỵ, từ đó vị trí Châu lỵ được ổn định.

Cách mạng tháng tám năm 1945 thành công, Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa bãi bỏ cấp tổng và cho phép sáp nhập một số xã, lúc đó Lương Sơn có 14 xã. Ngày 16/11/1965 ủy ban hành chính Liên khu III ban hành quyết định chia các xã: Liên Sơn thành 4 xã, Cao Sơn thành 5 xã, Nật Sơn thành 5 xã, Hạ Bì thành 4 xã, Cao Dương thành 5 xã, Kim Bôi thành 5 xã, Tiến Xuân thành 2 xã, Hợp Thanh thành 3 xã, Hùng Sơn thành 3 xã và Yên Trạch thành 2 xã. Tính đến cuối năm 1957 Lương Sơn có 44 xã.

Ngày 17/4/1959 Thủ tướng chính phủ ban hành Nghị định số 153/TTg tách huyện Lương Sơn thành 2 huyện Lương Sơn và Kim Bôi, huyện Lương Sơn có 22 xã. Tháng 3/1960 Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa quyết định chuyển 5 xã thuộc huyện Kỳ Sơn: Yên Quang, Yên Bình, Yên Trung, Đông Xuân, Tiến Xuân về huyện Lương Sơn. Ngày 15/11/1968, được sự ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ra quyết định số 631 nhập xã Đào Lâm và xã Cao Sơn thành xã Cao Răm.

Ngày 03/01/1971 Chính phủ ra Nghị định số 71 chuyển 8 xã vùng Chợ Bến về huyện Kim Bôi huyện Lương Sơn còn lại 18 xã và thị trấn Nông trường Cửu Long; ngày 6/9/1986 Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 103 giải thể xã Hùng Sơn và thị trấn Nông Trường Cửu Long thành lập thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn lúc đó có 18 xã, 1 thị trấn.

Thực hiện Kết luận số 19-KL/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Nghị quyết số 15/2008/QH12, ngày 29/5/2008 của Quốc hội khóa 12, Chỉ thị số  260/CTTTg ngày 4/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính vùng Thủ đô Hà Nội. Ngày 29/5/2008 toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 4 xã: Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình, Yên Trung của huyện Lương Sơn được chuyển về huyện Quốc Oai, Thạch Thất của Thành phố Hà Nội.

Ngày 14/7/2009, toàn bộ diện tích tự nhiên, và dân số 7 xã vùng Chợ Bến của huyện Kim Bôi được chuyển về huyện Lương Sơn quản lý và chuyển xã Yên Quang của huyện Lương Sơn về huyện Kỳ Sơn quản lý. Từ đó đến nay huyện Lương Sơn ổn định địa giới hành chính với 19 xã và 01 thị trấn.

Mặc dù trải qua nhiều biến đổi về địa giới hành chính và tên gọi, nhưng mỗi tên xóm, tên làng của Lương Sơn đều gắn bó máu thịt với từng người dân, đó là kết quả mà bao thế hệ cha ông đã đổ mồ hôi, công sức và cả xương máu để xây dựng và gìn giữ cho đến ngày nay, vì thế mỗi tên đất tên làng đều trở thành niềm tự hào của nhân dân các dân tộc huyện lương Sơn hôm nay và mai sau./.

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Vũ Chi