DICHVUCONG

NOGTHONMOI

lịch tiếp công dân năm 2021

 

HUYỆN ỦY  LƯƠNG SƠN    

       

 

                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM            

                                    Lương Sơn, ngày 06  tháng 02 năm 2021

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO

CƠ QUAN THAM MƯU GIÚP VIỆC HUYỆN ỦY

 

 

STT

Đơn vị; Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

 
 
 

I

Văn phòng Huyện ủy

 

 

1

Bùi Quang Toàn

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

 

2

Hoàng Đức Minh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 

3

Quách Trung Nghĩa 

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

4

Vũ Thị Vân

Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

5

Đinh Công Trà

Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

II

Ban Tổ chức Huyện ủy

 

 

1

Nguyễn Thị Kim Cúc

UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

2

Hoàng Tử Long

Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

III

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

 

1

Hoàng Việt Hồng   

UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

 

2

Nguyễn Thế Nghĩa    

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

IV

Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy

 

 

1

Nguyễn Thanh Bình

UVTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

2

Đinh Công Dương

HUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy

 

3

Nguyễn Thị Hân

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

V

Ban Dân vận Huyện ủy

 

 

1

Cao Xuân Hùng   

UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

 

2

Nguyễn Nam Hải

Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

 

VI

Trung tâm Chính trị huyện

 

 

1

Nguyễn Thị Thùy Dung

Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

 

VII

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện

 

 

31

Hoàng Thế Quỳnh  

HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

 

32

Nguyễn Văn Thành

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện

 

VIII

Liên đoàn Lao động huyện

 

 

1

Nguyễn Thế Hùng

Chủ tịch LĐLĐ huyện

 

2

Hoàng Thị Thu Phương

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện

 

IX

Huyện Đoàn

 

 

1

Bùi Anh Xứng

 HUV, Bí thư Huyện đoàn

 

2

Nguyễn Thị Tiến

 Phó Bí thư Huyện đoàn

 

X

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

 

 

1

Đinh Thị Thuý Hoà

HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

 

2

Ma Thị Hương Thủy

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

 

XI

Hội Nông dân huyện

 

 

1

Nguyễn Phùng Chinh

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 

2

Bùi Quang Khải

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 

XII

Hội Cựu Chiến binh huyện

 

 

1

Hoàng Mạnh Tuấn      

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

 

2

Đặng Hữu Chiến

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

 

 

lịch tiếp công dân tháng 4

       UBND HUYỆN LƯƠNG SƠN

     VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND          

 

                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                 

 DANH SÁCH LÃNH ĐẠO

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LƯƠNG SƠN NĂM 2021

TT

Họ và Tên

Chức vụ

 SĐT

1

Nguyễn Văn Danh

Chủ tịch UBND huyện

0987 898 689

2

Nguyễn Phương Đông

Phó Chủ tịch UBND huyện

0986098658

3

Nguyễn Anh Đức

Phó Chủ tịch UBND huyện

0932288183

4

Bùi Hữu Điền

Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

0889010456

5

Tạ Đình Thanh

Chánh Văn Phòng

0988401687

6

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chánh VP

0987772006

7

Đàm Thị Hương

Phó Chánh VP

0399155189

lịch tiếp công dân tháng 5

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction