DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 9/1, Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản năm 2016 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông – Xuân năm 2016-2017.

IMG 5665

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2016, mặc dù chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh nhưng kết quả sản xuất ngành nông nghiêp của huyện Lương Sơn vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp  đạt 1.666,9 tỷ đồng, vượt 3,6% kế hoạch (trong đó: Nông nghiệp 1,556,6 tỷ; lâm nghiệp  77,6 tỷ đồng;  thủy sản 32,7 tỷ đồng), tăng trưởng toàn ngành đạt 2,8%;  tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 39.240,3 tấn, tăng 7,6% so với kế hoạch; diện tích rừng trồng mới 817,3 ha, vượt 16,8% kế hoạch; số xã đạt chuẩn nông thôn mới ước đạt 6 xã; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 32,1%. Các lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai, khuyến nông, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh tế tập thể, quản lí chất lượng nông, lâm, thủy sản được thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, sản xuất nông nghiệp của huyện cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục như: hiệu quả sản xuất chưa cao, thiếu tính bền vững, sức cạnh tranh thấp, chưa phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của huyện; việc nhân rộng các mô hình hiệu quả chưa kịp thời, chưa có tính đột phá, mô hình sản xuất còn manh mún. Việc triển khai các chương trình hỗ trợ cho nông dân còn chậm; tỷ lệ tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm chưa cao; chưa phát huy tốt vai trò kinh tế HTX; công tác quản lí chất lượng vật tư nông nghiệp và vấn đề an toàn thực phẩm trong khâu sản xuất chưa được xiết chặt...

Với những kết quả đã đạt được, vụ Đông-Xuân năm 2016-2017, huyện Lương Sơn sẽ tiếp tục duy trì diện tích gieo trồng 4.565 ha cây trồng chính, trong đó, cây lương thực có hạt 3.400 ha; cây lấy củ chất bột 495 ha; cây công nghiệp 320 ha; cây rau, đậu các loại 350 ha. Cây lâu năm 1.800 ha, trong đó cây ăn quả 1.300 ha; cây chè 230 ha; cây lâu năm khác 270 ha. Tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, ổn định đàn trâu, bò, tăng đàn lợn, gia cầm từ 1-2%. Phấn đấu trồng 30.000 cây phân tán và 700 ha rừng tập trung, quản lí, chăm sóc tốt diện tích rừng trồng các năm trước. Nuôi trồng thủy sản 365 ha. Theo đó, sẽ đẩy mạnh chuyển đội diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và tăng cường quản lí chất lượng giống cây trồng, vật nuôi, vật tư đầu vào và các sản phẩm nông lâm, thủy sản; triển khai hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất…

 

IMG 5672

Đồng chí Quách Tự Hải - Phó giám đốc Sở NN và PTNT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Quách Tự Hải – Phó giám đốc Sở NN và PTNT đã đánh giá cao kết quả sản xuất ngành nông nghiệp của huyện trong năm 2016, đồng thời nhấn mạnh: Lương Sơn cần tận dụng tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa, cụ thể là phát triển và mở rộng mô hình sản xuất rau hữu cơ với quy mô diện tích lớn. Trong sản xuất nông nghiệp phải tìm và lựa chọn cây gì, con gì là thế mạnh của huyện để phát triển, phải kiểm soát được dịch bệnh và nguồn cung cấp giống; tiếp tục tận dụng diện tích mặt nước để phát triển chăn nuôi thủy sản; nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng cho nhân dân…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Danh-HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh:Để sản xuất vụ Xuân 2017 đạt thắng lợi cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra, tăng cường bám sát cơ sở, bám sát chỉ tiêu, kế hoạch của huyện để chỉ đạo đạt kết quả cao.Đối với cácxã, thị trấn, trên cơ sở kế hoạch của huyện, căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương tổ chức xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Xuân và kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 và chương trình kế hoạch giai đoạn 2017- 2020. Trước mắt, cần tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Xuân đảm bảo thời vụ; quản lí tốt nguồn nước tưới cho cây trồng; triển khai kế hoạc tổ chức “ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Đinh Dậu gắn với kế hoạch trồng rừng năm 2017; các xã, thị trấn khẩn trương đăng ký mô hình  phát triển sản xuất để huyện kịp thời tổng hợp, lựa chọn và triển khai; xây dựng đề án phát triển mô hình trồng rau hữu cơ; tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh…/.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614339
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1257
1845
6805
1956058
86327
54375
3614339

Your IP: 3.215.79.204
2022-06-29 22:19
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction