DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 21/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối với 11điểm cầu tại các huyện, thành phố.

IMG 7763

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Năm 2016 với sự vào cuộc đồng bộ, tập trung cao của cả hệ thống chính trị, sự tích cực và chủ động của người dân, sự chung tay góp sức thiết thực của nhiều tổ chức, cá nhân, Chương trình xây dựng NTM của tỉnh đã đạt được kết quả toàn diện, có chiều sâu và bền vững. Toàn tỉnh đã  huy động nguồn lực để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM là 1.960,58 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách nhà nước 561 tỷ đồng; vốn lồng ghép các chương trình, dự án 887,1 tỷ đồng; vốn huy động từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế 49,28 tỷ đồng; vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư 104,55 tỷ đồng; vốn tín dụng 358,64 tỷ đồng. Đã có 115/191 xã hoàn thành cắm mốc quy hoạch; 51 xã có quy chế quản lí quy hoạch; 100% xã hoàn thành quy hoạch chung; 169 xã hoàn thành quy hoạch chi tiết. Trong năm, toàn tỉnh đã xây dựng 347 mô hình sản xuất; có trên 640 công trình cơ sở hạ tầng được xây mới, nâng cấp, sửa chữa. Tỷ lệ giải ngân đến ngày 31/12/2016: Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế đạt 64%; nguồn vốn đầu tư đạt 86%; nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đạt 82%.. Chất lượng giáo dục được giữ vững và phát triển toàn diện, toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn giáo dục phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi,  giáo dục phổ cập tiểu học, THCS và xóa mù chữ; đã mở 38 lớp đào tạo nghề cho trên 1000 lao động nông thôn, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 47,1%; có 77,6 % hộ đạt gia đình văn hóa , 65,6% làng, bản, tổ dân phố, khu dân cư văn hóa. Đến nay toàn tỉnh có 39 xã đạt 19 tiêu chí NTM (bằng 20,4%), trong đó có 31 xã đã công nhận; 8 xã đang lập hồ sơ đề xuất công nhận; 14 xã đạt từ 14-18 tiêu chí (chiếm 6,3%); 90 xã đạt từ 10-14 tiêu chí (chiếm 46,1%); 48 xã đạt từ 6-9 tiêu chí (chiếm 27,2%), không cón xã đạt dưới 6 tiêu chí. Bình quân đạt 12,1 tiêu chí/ xã ( tăng 0,6 tiêu chí/ xã). Đối với 12 xã đăng ký về đích năm 2016, đến nay đã có 8 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM năm 2016, còn 4 xã đang phấn đấu hoàn thành trong quý II/ 2017.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh năm 2016  cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Sự vào cuộc của người dân và chính quyền ở một số nơi chưa cao, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại; sự chỉ đạo của một số ngành, đoàn thể thiếu tích cực, hiệu quả chưa cao; có 5 tiêu chí giảm so với năm 2015; việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại hầu hết các địa phương còn chậm, việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn hạn chế; chất lượng nhiều mô hình sản xuất còn thấp, thiếu tính bền vững, chưa tạo được sức lan tỏa; hiệu quả hoạt động của nhiều tổ hợp tác, HTX nông nghiệp không cao…

IMG 7761

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Năm 2017, UBND tỉnh đã đề ra 5 mục tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh.Trong đó phấn đấu số tiêu chí đạt chuẩn NTM bình quân chung toàn tỉnh là 13 tiêu chí/xã, không có xã đạt dưới 7 tiêu chí; 45 xã đạt 19 tiêu chí; 100% số xã hoàn thành cắm mốc quy hoạch xây dựng NTM và có quy chế quản lý quy hoạch; mỗi huyện, thành phố xây dựng từ 1 mô hình HTX kiểu mới và 1 mô hình điển hình phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị trong xây dựng NTM trở lên.

Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Trong năm 2016, toàn tỉnh đã có 13.078 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, với doanh số cho vay 343.350 triệu đồng; cho vay hỗ trợ nhà ở 520 hộ nghèo theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ 176 hộ nghèo làm nhà mới và sửa chữa nhà theo mức hỗ trợ 30 triệu đồng/ hộ; tổ chức 128  đợt trợ giúp pháp lý lưu động tại 215 điểm thuộc các thôn, xóm, xã nghèo trong tỉnh, thu hút hơn 20.000 lượt người tham gia; mua, cấp phát 589.157 thẻ BHYT cho người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người sống ở vùng KT - XH khó khăn, đặc biệt khó khăn và các đối tượng chính sách khác.

Năm 2017, Chương trình MTQG GNBV đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung cả tỉnh xuống còn 17,98%; hỗ trợ 17.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu vay vốn tín dụng ưu đãi từ ngân hàng CSXH.

Tại cuộc họp các đại biểu cũng nghe và thông qua báo cáo tiến độ xây dựng bộ tiêu chí về xã NTM tỉnh giai đoạn 2016-2020; dự thảo quyết định quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh; dự thảo quyết định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư và vốn sự nghiệp Chương trình GNBV; dự thảo tờ trình sửa đổi, bổ sung cơ chế, định mức hỗ trợ nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho xây dựng NTM tại các xã trên địa bàn tỉnh; dự thảo hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020.

Tham gia thảo luận tại điểm cầu huyện Lương Sơn, đồng chí Bùi Văn Dậu – TUV, Bí thư Huyện ủy bày tỏ sự đồng tình cao với những đánh giá của tỉnh, đồng thời cũng chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Lương Sơn nói riêng và toàn tỉnh nói chung như:Nguồn vốn xây dựng NTM còn hạn hẹp; Việc thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo còn hạn chế đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn do kiến thức sản xuất của một bộ phận người nghèo còn hạn chế; việc chuyển đổi cơ chế cây trồng vật nuôi còn chậm... Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lương Sơn cũng đề nghị tỉnh, trung ương sớm phân bổ nguồn ngân sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm vào đầu Quý I để các địa phương thực hiện được hiệu quả và kịp thời; cho phép huyện Lương Sơn điều chỉnh tỷ lệ hộ nghèo hàng năm theo thực tế để đảm bảo chất lượng giảm nghèo; có chính sách ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các xã phấn đấu về đích NTM.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất mục tiêu, phương hướng và giải pháp thực hiện các chương trình MTQG năm 2017Đồng thời yêu cầu: Thành viên BCĐ các chương trình MTQG, các sở, ngành chức năng tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp để tổ chức thực hiện các chương trình đạt hiệu quả cao nhất. Đối với chương trình xây dựng NTM cần rà soát, xác định lại các tiêu chí để có kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH; chú trọng phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập và cải thiẻn đời sống cho người dân. Đối với Chương trình GNBV cần tăng cường tuyên truyền, chú trọng nâng cao dân trí, thiết thực hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, quan tâm tới giữ gìn môi trường, khuyến khích ý chí, nỗ lực của tổ chức, địa phương và mỗi người dân quyết tâm vươn lên thoát nghèo. Đối với những đề xuất, kiến nghị của đại biểu và lãnh đạo các huyện, thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành liên quan tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết trong thời gian tới./.

Thanh Hoàn

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3617481
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1168
528
9947
1956058
1696
87773
3617481

Your IP: 3.236.107.249
2022-07-02 15:37
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction