Kinh tế

 Sáng 21/4/2015, Phòng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị thông qua báo cáo quy hoạch  phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản huyện Lương Sơn  đến năm 2020,  định hướng đến năm 2030. Dự hội nghị có lãnh đạo các ngành chuyên môn và lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện.

IMG 0826

Toàn cảnh hội nghị

Những năm qua, chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp  huyện Lương Sơn có sự chuyển dịch rõ nét. Kinh tế nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng khá ( giai đoạn 2010-2013 đạt bình quân 4,66% năm) cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp chiếm trên 90% tổng giá trị sản xuất toàn ngành, ngành lâm nghiệp chiếm trên 5% và ngành thủy sản chiếm 2%, chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; tăng nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư xây dựng mới, diện mạo 4 yếu tố của hạ tầng nông thôn như: Điện, đường, trường, trạm trên địa bàn các xã có nhiều khởi sắc. Các điều kiện hỗ trợ, đảm bảo cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hộ… được tỉnh, huyện quan tâm đầu tư cao hơn trước.

Tuy nhiên, nông nghiệp Lương Sơn chưa thực sự phát triển, chưa có sản phẩm chủ lực, khối lượng sản phẩm còn ít, chất lượng và sức cạnh tranh không cao.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã phân tích các nhân tố tác động đến nền nông nghiệp Lương Sơn, đồng thời  đưa ra 3  phương án phát triển nông, lâm nghiệp  và thủy sản Lương Sơn  đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030  để huyện lựa chọn.

 Với quan điểm quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản phù hợp nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đưa nông nghiệp của huyện từng bước phát triển bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa, an toàn, chất lượng cao, phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh và chiến lược phát triển nông nghiệp cả nước. Lựa chọn được những ngành, những loại sản phẩm, những lĩnh vực then chốt để tạo ra những thay đổi cơ bản cho sản xuất ở từng thời kỳ, từng địa bàn.

Quy hoạch hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp với nhiều thành phần kinh tế; Xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao; Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại; gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, công nghiệp chế biến. Cụ thể, đến năm 2020 giá trị sản xuất của ngành trồng trọt ( tính theo giá cố định) đạt 563,69 tỷ đồng, đến năm 2030 đạt 672,79 tỷ đồng . Về cơ cấu, đến năm 2020 giá trị sản xuất ngành trồng trọt chiếm 26,67% và đến năm 2030 chiếm 27,85% tổng giá trị ngành nông nghiệp. Giá trị ngành chăn nuôi dự kiến đến năm 2020 chiếm 64,39% và đến 2030 chiếm 63,46%.

Sau khi nghe báo cáo quy hoạch, các đại biểu đã đóng góp ý kiến liên quan đến giải pháp thực hiện để quy hoạch được hoàn thiện và mang tính khả thi cao.

                                                                                       Thanh Hoàn

Tin mới

Các tin khác