DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Cử tri Hoà Bình kiến nghị 1:

Hiện nay, các xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình giáp với huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Trong thời gian qua, tình hình an ninh ở khu vực này diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều loại tội phạm. Đề nghị Trung ương cân đối và bố trí nguồn ngân sách hỗ trợ cho tỉnh Hòa Bình để thực hiện  dự án đầu tư phát triển kỉnh tế - xã hội hai xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Trả lời:

Việc đảm bảo quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế - xã hội ở 02 xã Hang Kia, Pà Cò, là khu vực điểm nóng về tệ nạn buôn bán, vận chuyển các chất ma túy là rất cần thiết. Tại văn bản số 4753/VPCP-VIII ngày 26/6/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có chỉ đạo: Tỉnh rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các công trình, hạng mục phù hợp với khả năng huy động nguồn lực và thực hiện thẩm định theo quy định tại Ch thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011.

Thực hiện Chỉ thi số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công  trung  hạn 5 năm 2016 - 2020, Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 (có hiệu lực từ 01/01/2015) và văn bản số 5318/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, Đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình sắp xếp thứ tự ưu tiên để đưa vào danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2016- 2020 theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định của Luật đầu tư công. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét thẩm định vốn cho dự án theo quy định của Luật đầu tư công.

          Cử tri tỉnh Hoà Bình kiến nghị 2:

         Hàng năm, sau khi giao kế hoạch vn có một s công trình không triển khai được hoặc triển khai chậm do vướng mc về mặt bằng hoặc về kỹ thuật, vì vậy phải thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn. Theo quy định, các nguồn hỗ trợ có mục tiêu phải trình lên Trung ương xin ý kiến. Việc thực hiện thủ tục sẽ mất nhiều thời gian, làm chậm tiến độ thực hiện Dự án. Đnghị Trung ương phân cấp cho địa phương thực hiện điều chuyển vn giữa các công trình sử dụng cùng nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu.

Trả lời:

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ v việc giao kế hoạch hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đu tư phân b ngun vn chi tiết cho các dự án, vì vậy việc điều chỉnh vốn cho các dự án thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc điều chỉnh kế hoạch hàng năm Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn đáp ứng đề nghị của các địa phương theo các quy định hiện hành. Đ nghị tỉnh khi xây dựng kế hoạch đầu tư cần phải xem xét và bố trí vốn để sử dụng đúng tiến độ và có hiệu quả. Trong trường hợp không sử dụng vốn theo tiến độ kế hoạch phải báo cáo và đề nghị điều chỉnh sớm để sử dụng hết nguồn vốn đã được giao. Ktừ ngày 01/01/2015, việc thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 75 của Luật đầu tư công.

Cử tri tỉnh Hoà Bình kiến nghị 3:

Đề án ổn định dân cư, phát  triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2009 - 2015 đã được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt tại Quyết định s1558/QĐ- TTg ngày 09/10/2009. Trong quá trình tổ chức thực hiện gặp nhiều khó khăn, do đó Đề ákhông th hoàn thành theo kế hoạch. Đến thời điểm năm 2013 mới thực hiện được khoảng 25tổng mức đầu tư. Mặt khác, do chế độ, chính sách thay đổi và mt số nội dung của Đ án không còn phù hp với tình hình thực tế. Đ nghị Chính phủ xem xét và cho kéo dài thời gian thực hiện Đán đến năm 2020.

Trả lời:

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã Công văn số 9849/BKHĐT-KTĐPLT ngày 30/12/2014 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Đề án trên, trong đó đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án đến năm 2020.

Cử tri tỉnh Hoà Bình kiến nghị 4:

Hiện nay, tỉnh Hòa Bình đã được phê duyệt và khởi công tuyến đường 433 từ thành phố Hòa Bình đi qua huyện  Đà Bắc đến huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Giai đoạnthực hiện đần tư đoạn từ thành phố Hòa Bình đi xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc với tổng mức đầu tư là 980 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này ngân sách mới bố trí được 270 tỷ đồng. Đề nghị tiếp tục quan tâm, b trí nguồn vốn để tỉnh Hòa Bình thực hiện hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án.

Trả lời:

Theo Quyết định số 2375/QĐ-TTg ngày 28/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2014 và Quyết định số 1926/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2014, dự án trên thuộc danh mục các dự án cấp bách khác của địa phương, với số vốn được giao năm 2015 là 50 tỷ đồng. Trưc mắt, đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình triển khai số vốn đã được giao, sử dụng vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn khác hp pháp để thực hiện dự án. Trong quá trình điều hành kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư s phối hp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ thêm cho tỉnh khi có điều kiện về nguồn vốn./.

 

                                                     Thanh Hoàn ( TH)

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3630303
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
343
5551
12154
1972018
14518
87773
3630303

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-07 01:40
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction