DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Chiều 23/9, Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh Hòa Bình do đồng chí Nguyễn Văn Chương – Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã về công bố Kết luận kiểm tra CCHC năm 2020 tại UBND huyện Lương Sơn.

Dự có các đồng chí lãnh đạo TT Huyện ủy; HĐND, UBND huyện; lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập của huyện.

KL KT CCHC

Đ/c Nguyễn Văn Chương – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra CCHC tỉnh chủ trì hội nghị

Kết luận nêu rõ: Năm 2020 UBND huyện Lương Sơn đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC, công khai đầy đủ kịp thời  các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết  và địa chỉ phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại Bộ phận Một cửa và trên Trang thông tin điện tử huyện theo quy định. UBND huyện đã quan tâm đầu tư Bộ phận Một cửa hiện đại cho 11/11 xã, thị trấn. Trang TTĐT huyện đã có đủ 10/10 tiêu chí về danh mục thông tin theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP; 100% xã, thị trấn trên địa  bàn huyện  có Trang TTĐT được tích hợp với Trang TTĐT huyện; 7/11 xã, thị trấn có phòng họp trực tuyến. Huyện đã đưa vào vận hành và sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lí văn bản điều hành, chữ ký số...Tại cấp huyện, số văn bản đến, văn bản đi tiếp nhận qua mạng đạt 85,6%; văn bản đi sử dụng chữ ký số đạt 83,4%. Tại cấp xã số văn bản đến, tiếp nhận qua mạng đạt 97,5%, văn bản đi, văn bản ký số đạt 93,7%; 100% xã, thị trấn thường xuyên sử dụng phần mềm một cửa điện tử để thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. UBND huyện đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án vị trí việc làm và phương án tự chủ cho hầu hết các đơn vị sự nghiệp  thuộc quyền quản lí; triển khai khá triệt để đối với các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước; tỷ lệ giải ngân nguồn cân đối theo tiêu chí ngân sách tỉnh đạt khá so với trung bình toàn tỉnh.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, một số hồ sơ TTHC đã giải quyết xong nhưng không kết thúc quá trình giải quyết hồ sơ và cập nhật kết quả giải quyết trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử; số hồ sơ TTHC phát sinh giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích còn ít; một số nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, tuy đã triển khai thực hiện hoàn thành nhưng quá hạn. Một số công chức các phòng chuyên môn có trình độ chuyên môn chưa đúng với khung năng lực theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Đoàn kiểm tra đã kiến nghị UBND huyện Lương Sơn cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Đôn đốc các phòng chuyên môn khi giải quyết xong TTHC phải thực hiện kết thúc và cập nhật kết quả giải quyết lên hệ thống phần mềm một cửa điện tử; sớm có giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích. Chỉ đạo các xã, thị trấn chấp hành nghiêm việc sử dụng phần mềm quản lí văn bản và hồ sơ công việc; rà soát, xây dựng phương án bố trí sắp xếp những công chức có trình độ chưa đúng với vị trí việc làm; sớm hoàn thiện đề án vị trí việc làm Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và phương án tự chủ đối với Trung tâm phát triển quỹ đất. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công...

Đoàn cũng yêu cầu huyện cần tập trung chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung kiến nghị của Đoàn kiểm tra gửi về sở Nội vụ trước ngày 30/10/2020./.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616575
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
262
528
9041
1956058
790
87773
3616575

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 03:39
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction