DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Sáng 14/2, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác CCHC và ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lí nhà nước và đơn vị sự nghiệp ở huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự có lãnh đạo các phòng, ban, ngành ở huyện.

HN CCHC 14.2

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021 chỉ số CCHC của huyện xếp thứ 8 trong toàn tỉnh, thấp hơn 5 bậc so với năm 2020. Để nâng cao chỉ số CCHC trong năm 2022, ngay từ đầu năm UBND huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch CCHC để triển khai đến từng cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn với các nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt việc sử dụng chữ ký số, các văn bản đi, văn bản đến được xử lí trên phần mềm điện tử đạt tỷ lệ cao. Hồ sơ giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 vượt chỉ tiêu tỉnh đề ra. Công tác tuyên truyền CCHC được thực hiện với nhiều hình thức. Tuy nhiên, công tác CCHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ văn bản đi trên văn bản đến còn thấp, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử thấp, vẫn còn hồ sơ trả kết quả chậm so với quy định, nhất là lĩnh vực đất đai…

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tập trung làm rõ nguyên nhân hạn chế trong thực hiện CCHC, nhất là việc giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), việc sử dụng chữ ký số và quản lí văn bản điều hành trên môi trường mạng; việc hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và giải quyết các thủ tục hành chính khi đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã. Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ, chấm công hàng ngày…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Danh khẳng định: Việc thực hiện cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ, hiệu quả sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của huyện. Với quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu toàn thể cán bộ , công chức, viên chức nêu cao trách nhiệm, đạo đức công vụ; chấp hành nghiêm quy định về xử lí văn bản, chữ ký số. Thực hiện nghiêm việc đeo thẻ công chức, viên chức và chấm công; tăng cường kiểm tra công vụ; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đúng thời gian quy định.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao Văn phòng HĐND và UBND huyện thường xuyên giám sát, kiểm soát kết quả giải quyết TTHC, hàng tháng có báo cáo về UBND huyện; thường xuyên rà soát các TTHC để kịp thời gỡ bỏ các TTHC hết hiệu lực, bổ sung kịp thời các TTHC mới. Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC nếu có sai sót hoặc chậm thời gian so với quy định, cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết TTHC phải xin lỗi người dân, doanh nghiệp bằng văn bản và có hình thức xử lý đối với cán bộ có liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao phòng Văn hóa thông tin chủ động rà soát lại tất cả các phần mềm điện tử đang sử dụng; triển khai cài đặt phần mềm chỉ đạo điều hành của UBND huyện; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC. Phòng Tư pháp tham mưu xây dựng văn bản quản lý các văn phòng công chứng tư; triển khai giám sát việc công chứng, chứng thực các TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai. Phòng Tài chính- Kế hoạch phối hợp với các phòng chức năng tham mưu xây dựng quy chế thu hút đầu tư và thẩm định giá đất.

Về hạ tầng kỹ thuật CNTT, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải đảm bảo 100% cán bộ CC, VC được trang bị thiết bị CNTT và kết nối mạng Internet để làm việc, sử dụng có hiệu quả hòm thư công vụ; lắp đặt hòm thư góp ý tại trụ sở cơ quan và tại các điểm giao dịch bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động của Trang TTĐT. Tiếp tục thực hiện cải cách thể chế hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công. Xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, CC, VC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3636539
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
56
6523
18390
1972018
20754
87773
3636539

Your IP: 44.192.114.32
2022-07-08 00:22
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction