DICHVUCONG

NOGTHONMOI

92446 660Do đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XV.

 Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

Thưa toàn thể đồng chí, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh,

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, Ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015; đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng trình Hội đồng nhân dân tỉnh một số báo cáo chuyên đề và các tờ trình trình tại kỳ họp này[1]. Các Báo cáo đã đề cập khá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và những vấn đề cần giải quyết trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong báo cáo này, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi xin trình bày bổ sung một số kết quả chủ yếu đạt được năm 2014, tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015 và những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong những tháng tiếp theo để phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

A. ĐÁNH GIÁ BỔ SUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2014

Tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XV, trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ 11 tháng đầu năm và dự báo tháng còn lại, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Báo cáo số 243/BC-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014 về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014. Trong những tháng cuối năm, các cấp, các ngành đã kiên trì, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra và những yêu cầu của Hội đồng nhân dân tỉnh cần tập trung chỉ đạo. Tổng hợp kết quả thực hiện cả năm, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo bổ sung như sau:

Trong tổng số 36 chỉ tiêu đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013, có 35/36 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch; có 01 chỉ tiêu thực hiện không đạt kế hoạch (đó là Chỉ tiêu tỷ lệ người dân tham gia BHYT toàn dân, nguyên nhân là tỷ lệ người dân tham gia BHYT tự nguyện chưa cao).

Về tăng trưởng kinh tế, tỉnh chúng ta đang thực hiện theo 2 cách tính:

* Tăng trưởng kinh tế (tính theo số liệu do Tổng cục Thống kê cung cấp)

- Trên cơ sở kết quả rà soát số liệu GRDP năm 2011-2013 của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cung cấp theo Công văn số 723/TCTK-TKQG ngày 23/9/2014 và yêu cầu tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, số liệu tính toán tăng trưởng năm 2014 tỉnh Hòa Bình đạt 8,04% (số liệu đã báo cáo 7,1%), trong đó lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 4,37% (số đã báo cáo 4%); khu vực công nghiệp, xây dựng tăng trưởng 11,45% (số đã báo cáo 8,25%); khu vực dịch vụ tăng trưởng 6,55% (số đã báo cáo 6,8%).

Sự chênh lệch tăng trưởng chủ yếu tập trung vào khu vực công nghiệp, xây dựng, tăng 3,2% so với số đã báo cáo, dẫn đến tăng trưởng tổng sản phẩm có sự thay đổi.

Nguyên nhân là do sản lượng điện thời kỳ báo cáo và sản lượng điện sơ bộ năm 2014 có sự thay đổi (số ước năm 2014 là 9.681 triệu KW, số liệu sơ bộ năm 2014 là 9.985 triệu KW, chênh lệnh sản lượng 304 triệu KW). Bên cạnh đó, Tổng cục Thống kê phân bổ thêm giá trị sản xuất cho các ngành của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc đóng trên địa bàn tỉnh (đây là những đối tượng mà điều tra doanh nghiệp của Cục Thống kê tỉnh không thu thập).

Ngoài ra, đơn giá thực tế năm 2014 cao hơn so với số liệu đã ước tính năm 2014, nên cũng làm thay đổi giá trị sản xuất của các ngành (tổng chênh lệnh giá trị sản xuất của các ngành 280.699 triệu đồng, trong đó chênh lệnh ngành sản xuất và phân phối điện là 165.774 triệu đồng).

Do có sự thay đổi về tăng trưởng của các lĩnh vực kinh tế, nên cơ cấu kinh tế năm 2014 cũng có sự dịch chuyển, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 24,27% (số đã báo cáo 23,49%); khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 45,02% (số đã báo cáo 40,33%); khu vực dịch vụ chiếm 30,71% (số đã báo cáo 30,79%).

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 24,468 nghìn tỷ đồng (số đã báo cáo 23,196 nghìn tỷ đồng), tương đương 1,165 tỷ USD (số đã báo cáo 1,105 tỷ USD). GRDP bình quân đầu người 1.408 USD (số đã báo cáo 1.335 USD).

* Tăng trưởng kinh tế (theo phương pháp tính của Kế hoạch 5 năm 2011-2015)

Như đã phân tích ở trên, sự chênh lệnh về tăng trưởng chủ yếu là do có sự thay đổi về số liệu ước sản lượng của Công ty thủy điện Hòa Bình, các số liệu khác ít có sự thay đổi, nên các nhận định trước đó về kinh tế - xã hội của năm 2014 cơ bản ổn định.

Tháng 12 năm 2014, tình hình kinh tế của tỉnh không có thay đổi đột biến, vì vậy, các nhận định trước đó về kinh tế -  xã hội cả năm 2014 cơ bản ổn định. Tăng trưởng kinh tế đạt 10,53% (số đã báo cáo 10,5%), trong đó tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 4,3% (số đã báo cáo 4%); khu vực công nghiệp, xây dựng tăng trưởng 14,7% (số đã báo cáo 14,7%); khu vực dịch vụ tăng trưởng 10,0% (số đã báo cáo 10,2%). Do tăng trưởng có chênh lệch nhỏ nên không làm dịch chuyển cơ cấu so với số đã báo cáo. Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 19.250 tỷ đồng, tổng sản phẩm trên bình quân đầu người đạt 23,27 triệu đồng.

Lạm phát được kiềm chế, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2014 tăng 1,24% (số đã báo cáo là 4%; CPI cả nước là 4,09%).

Toàn tỉnh còn 31.796 hộ nghèo/205.692 hộ, chiếm tỉ lệ 15,46% (số đã báo cáo là 15,7%), giảm 3,24% so với năm 2013 (số đã báo cáo là 3%). Hộ cận nghèo là 36.606 hộ, chiếm 17,8%.

Với kết quả như vậy, những nhận định, đánh giá trong báo cáo của                  Ủy ban nhân dân tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp cuối năm 2014 vẫn cơ bản phù hợp. Trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế tiếp tục phục hồi theo hướng ổn định hơn, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, nông nghiệp, dịch vụ phát triển ổn định, công nghiệp - xây dựng phát triển khá; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có tiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Ngay từ đầu năm, triển khai các Nghị quyết của Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 72/QĐ-UBND về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015 bao gồm 7 nhóm giải pháp: Tiếp tục ổn định kinh tế tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại tố cáo; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, tăng cường công tác đối ngoại; tăng cường công tác thông tin truyền thông. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả bước đầu, chủ yếu như sau:

(1). Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) có tính Công ty thủy điện Hòa Bình ước đạt 8,6%, cao hơn 1,3% so chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2015, cao hơn 2,04% so với cùng kỳ năm 2014; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,4%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,8%; dịch vụ tăng 7,4%. Tốc độ tăng trưởng GRDP không tính Công ty thủy điện Hòa Bình ước đạt 7,3%; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,4%; công nghiệp - xây dựng tăng 10,6%; dịch vụ tăng 7,4%. Đến cuối tháng 6 đã có 35 xã đạt từ 15 tiêu chí nông thôn mới trở lên (trong đó có 21 xã đạt 19 tiêu chí).

(2). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.099 tỷ đồng, bằng 58% dự toán Thủ tướng Chính phủ và bằng 49% Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; thu ngân sách địa phương ước đạt 4.260 tỷ đồng, bằng 62% dự toán Thủ tướng Chính phủ, bằng 59% Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

 Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 3.935 tỷ đồng, bằng 57% dự toán Thủ tướng Chính phủ, bằng 55% Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh (Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 275 tỷ đồng; chi thường xuyên ước đạt 2.833 tỷ đồng; chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương ước đạt 711 tỷ đồng; chi từ các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách ước đạt 4 tỷ đồng).

(3). Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển được giao trong kế hoạch năm 2015 là 1.358 tỷ đồng. Tính đến tháng 6/2015, một số nguồn vốn lớn đã thực hiện giải ngân đạt từ 50 đến trên 60% như: Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung, chương trình CT229, nguồn vốn đầu tư nâng cấp hệ thống đê sông, nguồn vốn theo Nghị quyết số 37 ...

(4). Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân ước đạt 80.811 ha, tăng 3% so với vụ đông xuân năm trước, trong đó diện tích gieo cấy lúa đạt 16.351 ha, vượt 2,19% kế hoạch, sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 177.152 tấn, vượt 2,67% kế hoạch. Các loại dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi cơ bản được kiểm soát và khống chế, không để lây lan thành dịch. Trồng rừng tập trung 4.500 ha rừng, đạt 56,25 kế hoạch, độ che phủ rừng đạt trên 48,96%.

(5). Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 4.495 tỷ đồng, tăng 18,18% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 48,86% kế hoạch năm; nếu tính cả Công ty Thuỷ điện ước đạt 9.982,27 tỷ đồng, tăng 8,98% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 51,19% kế hoạch năm.  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 7.630 tỷ đồng, đạt 49,13% kế hoạch năm, tăng 30,43% so với cùng kỳ năm trước; Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 ước tăng 1% so với tháng 12/2014. Giá trị xuất khẩu ước đạt 116,7 triệu USD, bằng 64,83% kế hoạch năm, tăng 86,55% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu ước đạt 108,8 triệu USD, bằng 136% kế hoạch năm, tăng gần 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2014.

(6). Công tác xúc tiến đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2015 có 12 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 01 dự án FDI vốn đăng ký là 0,7 triệu USD, 11 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký là 432 tỷ đồng; quyết định thu hồi 2 dự án. Tính đến 30/6/2015 trên địa bàn tỉnh có 408 dự án,  trong đó 30 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 464,1 triệu USD và 378 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 44.448 tỷ đồng. Trong các Khu công nghiệp hiện có 63 dự án đầu tư (có 17 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 389 triệu USD và 46 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 7.521,11 tỷ đồng; có 42 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh thu từ đầu năm đến nay ước đạt 2.883 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu 96 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước 101 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 12.800 lao động).

(7) Công tác quản lý tài nguyên, môi trường, xây dựng, giao thông – vận tải: Ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. triển khai lập đề cương dự toán điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016-2020 cấp tỉnh, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016. Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Hòa Bình; Quy định phân cấp, quản lý cây xanh đô thị; Quy định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải; kiểm định phương tiện, đào tạo sát hạch lái xe.. Thường xuyên duy tu bảo dưỡng đảm bảo cho các tuyến đường  đi lại thuận tiện. Kiểm tra, kiểm soát về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đôn đốc nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về giá cước vận tải.

(8). Các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ có bước phát triển. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được đẩy mạnh nhằm giảm bớt khó khăn về đời sống, tạo việc làm và xóa đói giảm nghèo, công tác đền ơn đáp nghĩa được duy trì thường xuyên và có hiệu quả; tặng quà và trợ cấp cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, hỗ trợ tiền tết cho người nghèo; Công tác phòng chống dịch, bệnh, đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị y tế, nhân lực y tế được quan tâm. Trong 6 tháng đã giải quyết việc làm cho khoảng 7.680 lao động đạt 48% kế hoạch năm. Số người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 91% dân số toàn tỉnh. Công tác Bảo tồn, bảo tàng được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả; lập hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường và Chiêng Mường là di sản cấp quốc gia; đã được Liên hiệp UNESSCO Việt Nam cấp bằng bảo trợ di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường.

(9). Công tác cải cách hành chính có chuyển biến tích cực, nhiều giải pháp cải cách hành chính được triển khai, hướng trọng tâm vào cải cách các thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp quản lý, giảm thủ tục giấy tờ và xử lý nhanh các công việc cho nhân dân, doanh nghiệp. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các cấp các ngành quan tâm và đã có những chuyển biến rõ nét, thể hiện quyết tâm cao trong triển khai thực hiện, được nhân dân, xã hội đồng tình, ủng hộ. Công tác xây dựng chính quyền đã kịp thời kiện toàn các chức danh lãnh đạo một số sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác đối ngoại được chú trọng, triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại và mở rộng quan hệ quốc tế; xúc tiến và thúc đẩy các chương trình hợp tác song phương với tỉnh Hủa Phăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Làm tốt công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào.

(10). Trật tự, an toàn xã hội được tăng cường, các lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt các đối tượng; triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm và đảm bảo an ninh trật tự theo kế hoạch đề ra, không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các địa bàn, mục tiêu trọng yếu được đảm bảo.

II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015 vẫn còn không ít khó khăn:

1. Khó khăn, hạn chế

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của một số sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hiệu quả chưa cao.

- Kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm đạt được một số kết quả nhất định, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn như: diễn biến thất thường của thời tiết, rét đạm, rét hại hồi đầu năm, hạn hán, nắng nóng kéo dài những tháng vừa qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi; sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn; thương mại, dịch vụ tăng trưởng chậm; tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức thấp, thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa được cải thiện nhiều; giải quyết việc làm, nhất là xuất khẩu lao động còn ít.

- Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều hạn chế, số lượng dự án và doanh nghiệp đăng ký còn ở mức thấp. Một số dự án đã đăng ký, hoặc đang thực hiện vẫn còn gặp khó khăn trong việc huy động vốn và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số địa phương vẫn còn vướng mắc, đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án.

- Các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, môi trường, văn hóa, xã hội vẫn còn những điểm hạn chế như chất lượng khám chữa bệnh ở một số cơ sở chưa cao; chất lượng giáo dục chưa đồng đều; chất lượng lao động thấp, tình trạng sinh con thứ 3, hôn nhân cận huyết thống và tảo hôn vẫn xảy ra trên địa bàn.

- Kết quả cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình hình khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương còn diễn biến phức tạp.

- Tình hình tai nạn giao thông, các tệ nạn xã hội như ma túy đặc biệt là khu vực khu vực giáp danh với tỉnh Sơn La; mại dâm, cờ bạc vẫn còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông còn tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2014.

2. Nguyên nhân

- Xuất phát điểm của tỉnh ở mức thấp, kết cấu hạ tầng còn yếu kém, nhu cầu về nguồn lực đầu tư cho phát triển cao cho nên có nhiều công việc phải làm, trong đó có nhiều việc mới, có tính chất phức tạp và độ khó cao nên việc điều hành và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành còn đôi lúc chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

- Một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đươc ban hành khá đồng bộ, kịp thời nhưng lại chậm được triển khai thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị. Trong quá trình thực hiện thiếu kiểm tra, giám sát dẫn tới việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước hiệu quả chưa cao.

- Một số đơn vị còn thiếu biên chế, chất lượng nguồn nhân lực, nhất là trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được nhiệm vụ đặt ra.

- Trình độ quản lý của một số chủ doanh nghiệp và trình độ tay nghề của người lao động chưa cao, quy mô doanh nghiệp còn nhỏ lẻ chủ yếu dựa trên vốn vay,... từ đó hiệu quả kinh doanh thấp và thiếu tính bền vững.

C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra, đồng thời xuất phát từ thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2015 như sau:

1. Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Hòa Bình. Thường xuyên cập nhật, nắm bắt diễn biến tình hình và kịp thời triển khai các chỉ đạo của Chính phủ về điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Các ngành, các cấp tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; rà soát hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016 - 2020. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

2. Tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn lúa và cây màu vụ xuân hè; gieo cấy lúa và cây màu vụ hè thu, vụ mùa theo đúng thời vụ. Tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, chuột phá hoại bảo đảm cây trồng phát triển tốt.

Các địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra, quản lý bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều, chuẩn bị đầy đủ vật tư và có phương án chủ động phòng chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm 2015.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, tạo điều kiện phát triển trang trại chăn nuôi quy mô lớn, đẩy mạnh đàn gia súc, gia cầm; đa dạng các loại con giống có năng suất và chất lượng cao đưa vào sản xuất chăn nuôi. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm dịch động vật; tiêm vắc xin phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm vụ thu đông. Tăng cường công tác chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng; triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng.

Triển khai thực hiện Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nuôi cá lồng hồ thủy điện Hòa Bình giai đoạn 2015 - 2020.

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương hoàn thành các tiêu chí chưa đạt của 29 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, tập trung hướng dẫn các xã xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả, phát triển ngành nghề nông thôn, tăng thu nhập cho người dân...

3. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tập trung vào các điều kiện về vốn, tín dụng, thị trường... đẩy mạnh sản xuất công nghiệp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư. Tăng cường công tác thông tin quảng cáo, tiếp thị tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng hoá, đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu.

Triển khai các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương, của tỉnh đến các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn. Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất được tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xử lý nợ xấu trên địa bàn.

Chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, điện đảm bảo mạng lưới thông suốt phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, đảm bảo an ninh thông tin phục vụ điều hành.

4. Tăng cường theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư; tiếp tục rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ. Xây dựng Phương án di chuyển Công ty mía đường Hòa Bình. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ODA.

5. Chủ động kết nối và làm việc với các đối tác, các nhà đầu tư đến khảo sát, tìm hiểu về môi trường đầu tư tỉnh Hòa Bình. Tiếp tục liên kết, phối hợp với các cơ quan, tổ chức là đầu mối xúc tiến đầu tư để cung cấp thông tin, kết nối nhằm tăng cường vận động, xúc tiến đầu tư vào tỉnh.

Tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

6. Thực hiện tốt các biện pháp bình ổn giá cả; tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, giá cả trên địa bàn, nhất là những mặt hàng thiết yếu. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, bảo đảm gắn với thực tiễn, hoạt động thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du dịch.

7. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách: Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 12/02/2015 của Tỉnh ủy về việc tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, chống thất thu thuế. Áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm hạn chế nợ mới phát sinh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cả về đối tượng và phạm vi.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, kể cả chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển; Kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát chi theo đúng quy định. Các ngành, các cấp, các đơn vị chủ động sử dụng ngân sách trong dự toán được giao để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 đã đề ra. Thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công...

8. Tập trung xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, đẩy mạnh giải ngân các công trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước. Chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 về những giải pháp khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ và Luật Đầu tư công.

9. Chuẩn bị các điều kiện triển khai năm học 2015 – 2016. Tổ chức khai giảng và “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” năm học 2015 – 2016. Chỉ đạo dạy và học theo biên chế năm học 2015-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ năm học mới.

10. Chủ động phương án phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn; đảm bảo phát hiện dịch và dập dịch sớm, triển khai các biện pháp chống dịch kịp thời, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh tới sức khỏe nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; nâng cao y đức trong các cơ sở khám chữa bệnh; đảm bảo công tác khám chữa bệnh, cấp cứu, điều trị bệnh nhân ở tất cả các tuyến. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình y tế khác. Phấn đấu số xã đạt chuẩn về y tế theo quy định.

11. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 6 tháng còn lại của năm 2015, như: Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2/9, Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12... Hướng dẫn, nâng cao chất lượng hoạt động của các đội văn nghệ tuyên truyền, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Tiếp tục tổ chức thành công các hoạt động thể thao theo kế hoạch.

12. Tăng cường công tác đào tạo dạy nghề và giải quyết việc làm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững. Hỗ trợ kịp thời, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai, hạn hán, mất mùa. Chăm lo công tác bảo vệ trẻ em; tuyên truyền, vận động thực hiện an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; bình đẳng giới. Ngăn chặn phát sinh mới các tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng theo quy định; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

13. Tiếp tục thực hiện kế hoạch thanh tra đo lường chất lượng và sở hữu công nghiệp đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu và các cơ sở kinh doanh đồ điện, điện tử. Hướng dẫn và tổ chức cấp phép cho các đơn vị có sử dụng thiết bị bức xạ.

Tăng cường kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

14. Các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 23/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ ở một số sở, ban, ngành tiếp xúc, giải quyết công việc thường xuyên với người dân và doanh nghiệp. Tăng cường trách nhiệm trong việc phối hợp giữa các cơ quan trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Kịp thời kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ khi có sự thay đổi sau Đại hội Đảng các cấp.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2012-2015. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với việc đổi mới phương thức điều hành của hệ thống hành chính, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước. Tích cực triển khai, duy trì và cải tiến các hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa để giải quyết tốt thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

15. Tiếp tục đẩy mạnh tấn công truy quét các loại tội phạm; tăng cường công tác nắm chắc và xử lý tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn và đối tượng trọng điểm. Chú trọng tình hình an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng – văn hóa, an ninh thông tin; ngăn chặn tệ nạn xã hội; giảm thiểu tai nạn giao thông và phòng, chống cháy nổ. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động chính trị, xã hội lớn trên địa bàn. Theo dõi, nắm chắc tình hình vi phạm trong truyền đạo trái phép để kịp thời có phương án xử lý.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Huy động các cấp, các ngành và hệ thống chính trị vào công tác phòng, chống tội phạm. Thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-TW của  Ban Bí thư về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tập trung chỉ đạo công tác sẵn sàng chiến đấu, giáo dục quốc phòng – an ninh, công tác huấn luyện, diễn tập... Sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

16. Đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật; làm tốt công tác tiếp công dân. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng gắn với thanh tra chức trách công vụ của cán bộ, công chức.

Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, đặc biệt các vấn đề thanh tra, kiểm tra đã kết luận còn tồn đọng. Triển khai tích cực quy chế dân chủ cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thưa Hội đồng nhân dân tỉnh,

Trong điều kiện khó khăn, thách thức còn nhiều, nhiệm vụ còn lại của năm 2015 rất nặng nề, nhưng với quyết tâm cao, đoàn kết, đồng thuận trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chúng ta tin tưởng sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề ra.

Ủy ban nhân dân tỉnh xin trân trọng đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và nhân dân tăng cường giám sát, phối hợp hành động, nỗ lực phấn đấu tạo chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trên các mặt công tác để quyết tâm hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, góp phần thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Xin trân trọng cảm ơn Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí,                                 nhân dân và cử tri trong tỉnh./.

––––––––––

 


[1] Gồm các báo cáo: (1) Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, (2) Báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến kết luận, kiến nghị qua kiểm tra, giám sát của Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014,  (3) Báo cáo công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2015, (4) Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, (5) Báo cáo công tác khắc phục tình trạng hạn hán và phòng, chống cháy rừng, (6) Báo cáo công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2015, (7) Báo cáo về công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân 6 tháng đầu năm 2015, (8) Báo cáo công tác Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015, (9) Báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2015, (10) Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2015, (11) Báo cáo công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tờ trình về: (1) Tờ trình về phân cấp ngân sách phát triển cấp xã, (2) Tờ trình về điều tiết nguồn thu cấp quyền khai thác khoáng sản, (3) Tờ trình về cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, giai đoạn 2015 – 2020, (4) Tờ trình về mức tiền thưởng đối với học sinh, giáo viên bồi dưỡng đội tuyển; Đội tuyển, vận động viên và huấn luyện viên, diễn viên nghệ thuật đạt các giải cao trong các kỳ thi cấp quốc gia, khu vực và quốc tế thuộc các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, thể dục, thể thao, nghệ thuật, (5) Tờ trình về quy định về mẫu Huy hiệu, tên Huy hiệu tặng cho cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và quy định về tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng tỉnh Hoà Bình”, (6) Tờ trình về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ chuyên trách Hội người mù, (7) Tờ trình về bổ sung Danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2015, (8)Tờ trình về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua “Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ đai học tuyến y tế cơ sở tỉnh Hoà Bình, giai đoạn 2010 – 2020”.

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3636315
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6355
5551
18166
1972018
20530
87773
3636315

Your IP: 44.192.114.32
2022-07-07 23:09
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction