DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 6/9, Đoàn giám sát Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh  do đồng chí Nghiêm Phú Doãn – Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh làm trưởng đoàn đã về giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Lương Sơn. Cùng tham gia đoàn Giám sát có lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

IMG 3945

Toàn cảnh buổi làm việc

Buổi sáng Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại  hai xã Tân Vinh và Cư Yên, buổi chiều đoàn làm việc với UBND huyện.

Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2015,  huyện Lương Sơn đã hoàn thành hệ thống quản lí, điều hành từ huyện đến thôn, xóm, nội dung các văn bản hướng dẫn đều được cụ thể hóa, phong trào thi đua xây dựng NTM được triển khai mạnh mẽ, góp phần đưa bộ mặt nông thôn trong huyện ngày càng đổi mới, văn minh hơn. Cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng. Hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cơ cấu kinh tế, lao động tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt, thu nhập của cư dân nông thôn tăng nhanh. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 38 triệu đồng, tăng 20,9 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 1,65%, đến năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo còn 4,75%. Các tiêu chí xây dựng NTM của các xã được cải thiện và nâng lên, đến năm 2015, huyện Lương Sơn có 5/19 xã về đích NTM và không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí,  bình quân đạt 14 tiêu chí/ xã. Huyện đã triển khai 170 mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp; tổ chức 350 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho trên 10.500 lượt người tham gia. Tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2015 là 1.051 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp  trên 144 tỷ đồng chiếm 13,7%.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn có một số hạn chế, tồn tại: Chất lượng quy hoạch và đề án xây dựng NTM, đề án phát triển sản xuất còn thấp. Một số lĩnh vực quy mô còn nhỏ, sản phẩm hàng hóa chưa nhiều, chất lượng và sức cạnh tranh còn thấp, giá trị gia tăng chưa cao, hoạt động của các HTX, THT chưa hiệu quả. Đời sống của cư dân nông thôn nhìn chung còn ở mức thấp, môi trường nông thôn còn nhiều vấn đề gây bức xúc, an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều phức tạp...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn đã kiến nghị với đoàn giám sát một số nội dung như: Bổ sung thêm biên chế và có chế độ phụ cấp cho cán bộ chuyên trách NTM ở cấp xã và Văn phòng điều phối cấp huyện; có cơ chế phân bổ nguồn lực cho huyện phấn đấu về đích xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ xi măng cho các địa phương thực hiện cứng hóa đường giao thông nông thôn; cụ thể hóa phân cấp điều tiết nguồn thu từ đấu giá đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các xã để tạo nguồn lực tại chỗ cho xây dựng NTM;...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nghiêm Phú Doãn – Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao cách điều hành và kết quả thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM của huyện Lương Sơn, đồng chí cũng nghi nhận những kiến nghị của UBND huyện Lương Sơn. Đồng thời yêu cầu huyện Lương Sơn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động phát huy tính chủ động và sáng tạo của người dân; tạo điều kiện để người dân thực sự làm chủ thể, phát huy vai trò tích cực của các xóm, bản trong xây dựng NTM; vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách của Nhà nước để phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng của địa phương...

Thanh Hoàn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3617569
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1256
528
10035
1956058
1784
87773
3617569

Your IP: 3.236.107.249
2022-07-02 16:18
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction