DICHVUCONG

Sáng 5/8, đồng chí Phạm Trí Thức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của QH dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban pháp luật của QH đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp theo Luật Tổ chức HĐND và UBND trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn.

 
Đồng chí Phạm Trí Thức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của QH kết luận buổi giám sát.

Những năm qua, UBND tỉnh đã nghiêm túc tổ chức triển khai và chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã trong tỉnh triển khai các quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND. Việc thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền của UBND, Chủ tịch UBND và thành viên UBND các cấp đảm bảo đúng thẩm quyền và nguyên tắc tập trung dân chủ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Từ năm 2003-2013, UBND các cấp đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt nhằm quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức HĐND và UBND. Về tình hình triển khai nhiệm vụ, quyền hạn, UBND tỉnh đã có nhiều đổi mới về tổ chức, lề lối làm việc và phương thức quản lý điều hành. Kịp thời đề xuất để HĐND cùng cấp quyết định các chủ trương, chính sách phát triển địa phương. Công tác xây dựng thể chế ngày càng được quan tâm. Hoạt động xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngày càng đi vào nề nếp. Triển khai nghiêm túc các văn bản pháp luật mới do Trung ương ban hành. Việc phân cấp giữa UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện được đẩy mạnh. Công tác CCHC được chú trọng. Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực chính trị, KT-XH, QP-AN trên địa toàn bàn tỉnh. UBND các huyện, thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh trong triển khai nhiệm vụ, quyền hạn, kịp thời ban hành các văn bản theo thẩm quyền nhằm cụ thể hóa chính sách, pháp luật phù hợp với điều kiện địa phương. UBND cấp xã chủ yếu tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của UBND cấp trên. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra được UBND tỉnh và các huyện, thành phố quan tâm, chú trọng. UBND các cấp coi trọng công tác phối hợp với các đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn. Ngoài ra, UBND tỉnh đã báo cáo với đoàn giám sát một số vấn đề về Mô hình tổ chức chính quyền địa phương; việc phân định thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương; cơ chế kiểm tra, giám sát của chính quyền Trung ương đối với địa phương, giữa chính quyền cấp trên với chính quyền cấp dưới và việc tự kiểm tra của các cơ quan của chính quyền địa phương; việc giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giữa các cấp chính quyền địa phương và giữa Trung ương với địa phương; việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Báo cáo của UBND tỉnh cũng nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND. Những bất cập, tồn tại trong việc phân cấp, phân quyền giữa UBND các cấp, giữa chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn theo Luật Tổ chức HĐND và UBND. Đồng thời kiến nghị một số vấn đề về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phân cấp, phân quyền giữa UBND các cấp.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phạm Trí Thức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH đánh giá cao những kết quả đã đạt được của tỉnhta trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND các cấp theo Luật Tổ chức HĐND và UBND. Đề nghị UBND tỉnh tập trung  chỉ đạo sớm khắc phục những khó  khăn, tồn tại trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị đề xuất để phục vụ công tác xây dựng pháp luật, nhất là xây dựng Luật tổ chức chính quyền địa phương trong thời gian tới.

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn công tác tiến hành khảo sát thực tế tại huyện Lương Sơn.

Theobaohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1730696
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2281
8312
15791
26646
95180
0
1730696

Your IP: 18.208.202.194
2020-09-29 07:53
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction