DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Cử tri kiến nghị: Đề nghị nghiên cứu, trình Chính phủ xem xét, sửa đổi Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ và Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế theo hướng giao Trạm Y tế xã, phường, thị trấn về cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý để đảm bảo thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, chăm lo cho đội ngũ cán bộ và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, tiêu chí phát triển của địa phương (trong tiêu chí xây dựng nông thôn mới)”.

Trả lời:

(1) Ngày 08/12/2014, Bộ Y tế đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2014/NĐ-CP quy định về y tế xã, phường, thị trấn; tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 117 quy định “Tổ chức y tế xã, phường, thị trấn là đơn vịy tế thuộc Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh" để bảo đảm tính thống nhất, tính khả thi trong việc thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chính phủ. Vì Trạm y tế không phải là đơn vị sự nghiệp hoàn chỉnh (chỉ bố trí các chức danh chuyên môn) nên phải thuộc đơn vị sự nghiệp hoàn chỉnh là Trung tâm Y tế huyện để bảo đảm trong công tác quản lý chung; nếu quy định trạm y tế là đơn vị sự nghiệp hoàn chỉnh sẽ tăng tổ chức, tăng số lượng người làm việc ở bộ phận hành chính.

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã nêu “Thực hiện thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một Trung tâm Y tế đa chức năng, bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác; Trung tâm trực tiếp quản lý trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực (nếu có)” đã khẳng định việc quy định “Trạm y tế là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện cấp huyện" đã hoàn toàn phù hợp và bảo đảm tính thực tiễn.

(2) Ngày 27/5/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (thay thế Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016); trong đó xác định các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện có: (i) Trạm y tế xã, phường, thị trấn, (ii) Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh (nếu có); đồng thời xác định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh “Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất đối với các đơn vị y tế trên địa bàn theo phân công, phân cấp và phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác y tế, dân số trên địa bàn”. Đến thời điểm hiện tại, 62/63 tỉnh, thành phố quy định Trạm y tế xã, phường, thị trấn là đơn vị y tế thuộc у Trung tâm Y tế huyện (tỉnh Quảng Ninh thực hiện thí điểm giao Phòng Y tế quản lý Trạm y tế xã từ năm 2016).

(3) Những văn bản nêu trên là cơ sở pháp lý quan trọng, kết quả thực hiện trên phạm vi toàn quốc là cơ sở thực tiễn khẳng định vị trí của Trạm y tế trong hệ thống, bảo đảm tính thống nhất trong quản lý chung đối với Trạm y tế trên cơ sở nội dung công việc cũng như quản lý các nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực) theo quy định của pháp luật và phân cấp hiện nay.

Cử tri kiến nghị: Đề nghị Chính phủ xem xét, có chính : hỗ trợ như: giãn nợ, giảm lãi suất, miễn, giảm thuế, tải cơ cấu vốn vay cho các doanh nghiệp, kích hoạt các gói cứu trợ, miễn, giảm tiền điện cho doanh nghiệp và Nhân dân, để giúp doanh nghiệp và Nhân dân phục hồi kinh tế trong giai đoạn khó khăn hiện nay”.

Trả lời:

  1. Các cơ chế, chính sách để hỗ trợ kịp thời cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Để kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt, ban hành kịp thời nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp đảm bảo an toàn, an sinh xã hội cho người dân, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn.

- Về miễn, giảm thuế: Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 406/NQ UBTVQH15 ngày 19/10/2021 trong đó quy định 04 giải pháp về miễn, giảm thuế gồm: (i) Giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức có doanh thu không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019; (ii) Miễn thuế (thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác) trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của địch Covid-19 trong năm 2021; (iii) Giảm mức thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ trong nhiều ngành nghề; (iv) Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong các năm 2020, 2021 đối với các doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong năm 2020. Nghị quyết có hiệu lực ngay kể từ ngày ký (ngày 19/10/2021). Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 29/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 về việc giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Để các giải pháp được ban hành nhanh chóng đi vào cuộc sống, đến ngay với các đối tượng gặp khó khăn cần hỗ trợ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 nêu trên và có hiệu lực cùng với thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết, đảm bảo bám sát và hướng dẫn cụ thể các nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ hướng dẫn thi hành để thực hiện được ngay; thống nhất, đồng bộ với pháp luật thuế và pháp luật chuyên ngành có liên quan; đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, giảm thủ tục hành chính và phù hợp với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân.

- Về hỗ trợ cho người lao động: Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19.

Về giảm giá điện hỗ trợ kịp thời cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19: Sau khi xem xét, đánh giá trực tiếp tác động của dịch Covid-19 đến đời sống của người dân, các cơ sở lưu trú du lịch, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cũng như xem xét hỗ trợ cho các cơ sở tuyến đầu chống dịch là các cơ sở cách ly y tế tập trung trên cả nước, trên cơ sở khả năng cân đối tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công Thương đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc giảm giá điện, giảm tiền điện trong 5 đợt, tổng số tiền hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện khoảng hơn 16.650 tỷ đồng. Việc giảm tiền điện thể hiện sự quan tâm kịp thời của Chính phủ và Bộ Công Thương, góp phần khôi phục sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa thiết yếu, phục vụ người dân.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá việc thực hiện chính sách giảm giá điện giảm tiền điện cũng như cơ chế điều hành giá điện năm 2021 theo quy định tại Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và cân đối tình hình tài chính năm 2021 của EVN để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, hạ lãi suất cho vay: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021, theo đó mở rộng thời gian áp dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ đến 30/6/2022.

- Về vay vốn ưu đãi: Chính phủ ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP sửa đổi Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 và Quyết định số

+ Kịp thời ban hành chính sách và chỉ đạo các TCTD thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi, phí để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người vay vốn bị tác động tiêu cực bởi đại dịch ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề (như các Thông tư của NHNN số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020; số 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 và số 14/2021/TT-NHNN ngày 07/9/2021).

+ Chỉ đạo các TCTD tiếp tục cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh; tập trung dòng vốn vào lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và những ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

+ Triển khai chương trình cho vay trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất theo các Nghị quyết của Chính phủ số 68/NQ-CP và số 126/NQ-CP, lãi suất 0%/năm, không có tài sản bảo đảm.

- Về lãi suất: NHNN giảm nhanh và mạnh các mức lãi suất điều hành (1,5 2%/năm) ngay trong năm 2020 (thuộc nhóm các ngân hàng Trung ương giảm lãi suất nhanh và mạnh nhất khu vực) và giữ lãi suất điều hành ở mức thấp trong năm 2021 nhằm giảm chi phí tiếp cận vốn từ NHNN, tạo điều kiện cho TCTD giảm lãi suất cho vay. Đồng thời, chỉ đạo các TCTD tiết giảm tối đa các loại chi phí, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận, không chia cổ tức bằng tiền mặt để tập trung giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu và các khoản cho vay mới; các ngân hàng thương mại có thị phần lớn cam kết tiếp tục giảm lãi suất cho vay lên đến 1%/năm đối với dư nợ tín dụng của khách hàng hiện hữu chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; 04 ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục cam kết dành 4.000 tỷ đồng giảm lãi suất cho vay, giảm 100% các loại phí dịch vụ ngân hàng cho khách hàng tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện cách ly toàn xã hội.

- Ngoài các giải pháp về lãi suất, tín dụng, thực hiện chỉ đạo của NHNN, các TCTD đã thực hiện các biện pháp như:

+ Đổi mới, cải cách mạnh mẽ thủ tục cấp tín dụng và dịch vụ ngân hàng, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định cho vay nhưng

+ Rà soát, nghiên cứu giảm các mức phí trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; trong đó, một số ngân hàng đã cắt bỏ nhiều loại phí cho vay như: Phí tư vấn/thu xếp/thẩm định dự án; bỏ phí duy trì hạn mức, điều chỉnh tăng hạn mức, gia hạn hạn mức; không áp dụng các loại phí quản lý tài sản đảm bảo, phí chậm rút vốn, phí hủy rút vốn, phí cơ cấu nợ, phí rút vượt số tiền cam kết...

+ Tích cực tham gia các chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tại các địa phương, nhất là tại những thời điểm không thực hiện giãn cách xã hội, nhằm nhận diện khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, từ đó có giải pháp tháo gỡ phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng với ngân hàng.

+ Vận hành Cổng thông tin kết nối khách hàng vay với nhiều tiện ích để kết nối khách hàng vay và TCTD qua website (https://www.cic.gov.vn/) và ứng dụng điện thoại thông minh, hỗ trợ khách hàng vay có thể dễ dàng tìm hiểu, lựa chọn các gói tín dụng tại các TCTD.

Để hỗ trợ nền kinh tế trong thời gian tới, NHNN tiếp tục điều hành lãi suất, tín dụng phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát, diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ, tạo điều kiện để giảm chi phí vốn cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế; khuyến khích các TCTD tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; điều hành tăng trưởng tín dụng đi đối với chất lượng tín dụng, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời vốn cho tăng trưởng kinh tế; tiếp tục rà soát cơ chế, thủ tục cho vay phù hợp hơn với thực tiễn thị trường và tình hình mới, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tín dụng, an toàn hệ thống để hỗ trợ các doanh nghiệp được vay vốn ngân hàng thuận lợi.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương xây dựng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội. Hiện nay, Chương trình đã được trình Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ nhất năm 2022. Đây là Chương trình có quy mô tổng thể đủ lớn, đảm bảo an toàn, an sinh xã hội cho người dân, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, phục hồi nền kinh tế. Các chính sách hỗ trợ sẽ tập trung vào khu vực doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) để hỗ trợ dòng tiền, ổn định tài chính cho doanh nghiệp.

- Ngoài ra, nhằm hỗ trợ DNNVV trong bối cảnh mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 thay thế Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV. Theo đó:

+ Về hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo: Nghị định số 80/2021/NĐ-CP đã bổ sung và quy định cụ thể hơn một số giải pháp chính sách nhằm hỗ trợ DNNVV trong điều kiện mới như: hỗ trợ tư vấn các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hỗ trợ chi phí để doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hoá, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, sản xuất trong doanh nghiệp…; mở rộng nội dung và điều chỉnh định mức hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp về nhân sự, thị trường, sản xuất,... để tiệm cận hơn với các chi phí trên thị trường.

+ Về hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị: Nghị định số 80/2021/NĐ-CP tiếp tục kế thừa các quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tới hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nhằm đưa các chính sách hỗ trợ này đi vào cuộc sống. Theo đó:

Các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung; hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng, thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới; hỗ trợ về hợp đồng tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo huấn luyên chuyên sâu trong nước và nước ngoài; hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo.

Các DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ; hỗ trợ nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh; hỗ trợ thông tin, phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng thị trường; hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất 

lượng; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng.

  1. Đối với quản lý ngành công nghiệp, đang tiếp tục thực hiện

- Đề xuất kịp thời các giải pháp phục hồi sản xuất, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị bị đứt gãy, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, phụ tùng, linh kiện thay thế.

- Tập trung vào khâu tổ chức kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia được vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp và các dự án có vốn FDI, nhất là doanh nghiệp FDI đa quốc gia như Samsung, Toyota,...Tăng cường tìm kiếm, kết nối các doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu, linh kiện trong nước thay thế nguồn nhập khẩu, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn ngành công nghiệp, phấn đấu hoàn thành các dự án đúng tiến độ trong năm 2022; quyết liệt xử lý những dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương.

- Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định năm 2022. Đẩy mạnh phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo bỏ sung nguồn điện, phù hợp với cơ chế, chính sách khuyến khích năng lượng tái tạo hiện hành của Chính phủ, bảo đảm tiến độ các công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm, đặc biệt là các công trình phục vụ giải tỏa công suất phát của các nguồn điện năng lượng tái tạo (gió, mặt trời). Tập trung hoàn thiện quy định về đấu thầu các dự án điện gió, điện mặt trời. Nghiên cứu, phát triển các giải pháp xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả.

- Hoàn thành phê duyệt các quy hoạch phát triển ngành quốc gia theo đúng tiến độ, xây dựng giải pháp thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến sâu tạo giá trị gia tăng cao.

- Xây dựng hàng rào kỹ thuật để kiểm soát nhập siêu, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3615956
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
171
1225
8422
1956058
171
87773
3615956

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-01 20:26
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction