Thông tin tiếng dân tộc
Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Theo đó, mục đích nhằm tiếp tục trang bị, hoàn thiện kiến thức về công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các  nhóm đối tượng theo quy định. Trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp đến công tác ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số biết, nghe, hiểu và nói được những từ ngữ thông dụng, giao tiếp hàng ngày góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Mục tiêu chung: Nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác dân tộc; kỹ năng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số. Góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế-xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020: 100% cán bộ, công chức thuộc nhóm đối tượng 1 của tỉnh được cung cấp tài liệu, thông tin về kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc; Tối thiểu 25% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 2, nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 của tỉnh được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc; Tối thiểu 20% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 của cấp huyện, cấp xã tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số được bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Mục tiêu đến năm 2025: 100% cán bộ, công chức thuộc nhóm đối tượng 1 của tỉnh được cung cấp tài liệu, thông tin về kiến thức dân tộc, chính sách dân tộc; Tối thiểu 80% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 2, nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 của tỉnh được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc; Tối thiểu 80% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 của cấp huyện, cấp xã tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số được bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng: Sử dụng tài liệ do cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành theo quy định.

Hình thức bồi dưỡng kiến thức dân tộc: Nhóm đối tượng 1: Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc thực hiện lồng ghép với nội dung các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị; kiến thức quốc phòng an ninh; kiến thức quản lý nhà nước; học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng và cung cấp tài liệu để tự nghiên cứu.

Nhóm đối tượng 2: Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc tập trung 3 ngày/năm và cung cấp tài liệu để tự nghiên cứu

Nhóm đối tượng 3: Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc tập trung 5 ngày/năm (6 chuyên đề giảng dạy và 9 chuyên đề tham khảo).

Nhóm đối tượng 4: Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc tập trung 5 ngày/năm (6 chuyên đề giảng dạy và 8 chuyên đề tham khảo).

Hình thức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số: Tiếng dân tộc thiểu số tổ chức cho nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 ở cấp huyện, cấp xã tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số theo hình thức bồi dưỡng trực tiếp và cùng cấp tài liệu để tự nghiên cứu.

UBND tỉnh đề nghị Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ; sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội: Phối hợp với Ban Dân tộc triển khai thực hiện kế hoạch, cử cán bộ, công chức, viên chức các nhóm đối tượng tham gia đầy đủ khóa bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số.

UBND các huyện, thành phố: Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thực hiện bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các nhóm đối tượng trên; Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn cử cán bộ, công chức, viên chức các nhóm đối tượng tham gia đầy đủ các khóa bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số. Sử dụng kết quả bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm…

Tin mới

Viết bởi Quản trị TTTĐT Lương Sơn