Báo cáo thống kê

Trong 5 năm, kinh tế của huyện có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung của tỉnh (13,86/9,15%), GRDP bình quân đầu người gấp 1,3 lần của tỉnh(83,5/64 triệu đồng). Quy mô các ngành kinh tế tăng gấp 2,58 lần so năm 2015 (24.013/9.278 tỷ đồng). Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (TTCN) và xây dựng năm 2020 ước đạt16.743 tỷ đồng, tăng gấp 3,38 lần năm 2015, tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020 ước đạt 5.342 tỷ đồng, tăng 2 lần so với năm 2015. Cơ cấu GRDP chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung nâng cấp và đầu tư xây dựng mới, tác động mạnh mẽ đến tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống Nhân dân. Các vấn đề xã hội đã được tập trung giải quyết đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần cải thiện mọi mặt đời sống xã hội.

Trong 16 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết, nhiệm kỳ 2016 - 2020, có 14/16 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; có 02 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch là chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm và Tỷ lệ che phủ rừng.

Tính bình quân 5 năm

1. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hàng năm khoảng 35% GRDP (năm 2020 ước đạt 2.995,8 tỷ đồng), vượtkế hoạch.

2. Thu ngân sách Nhà nước năm 2020ước đạt 380 tỷ đồng, tăng 249,9 tỷ đồng so với năm 2015, bình quân tăng 20,1%/năm (kế hoạch tăng từ 12-15%), vượt kế hoạch.

3. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bìnhquân 1,07%/năm, xuống còn 2,37% năm 2020 (kế hoạch giảm 1,3%/năm), không đạt kế hoạch.

Tính đến năm 2020

4. Cơ cấu tổng sản phẩm địa phương: Công nghiệp - Xây dựng 64,6%; Thương mại, Dịch vụ 24,7%; Nông, lâm, ngư nghiệp 10,8%, vượt kế hoạch.

5. Tổng kim ngạch xuất khẩu 480 triệu USD, gấp 2,5 lần (tăng 290 triệu USD), vượt kế hoạch.

6.  GRDP bình quân đầu người đạt 83,5triệu đồng, vượt 23,5 triệu đồng so với kế hoạch.

7. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 42%, đạt kế hoạch.

8. 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, Huyện đạt chuẩn nông thôn mới: vượt kế hoạch (75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 25% số xã đạt từ 14 tiêu chí trở lên).

9. Số doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập hoạt động có hiệu quả tăng 2 lần so với năm 2015, đạtkế hoạch.

10. Tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 39,8% trong tổng lao động xã hội, đạt kế hoạch.

11. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 66/65%, vượt kế hoạch; trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 56/55,5%, vượt kế hoạch.

12. Có 6 bác sỹ và 16 giường bệnh/vạn dân, đạt kế hoạch.

13. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95/90% dân số, vượt kế hoạch.

14. Tỷ lệ dân cư thành thị đạt 99/98% được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh môi trường, vượt kế hoạch 95% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh môi trường, đạt kế hoạch.

15 . Tỷ lệ chất thải nguy hại và chất thải y tế được xử lý đạt 100%, đạt kế hoạch.

 16. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%/46%, khôngđạt kế hoạch.

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Quản trị