DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 *Chủ nhiệm đề tài: Ths Kiểu Thị Thuyên  * Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lương Sơn * Đơn vị thực hiện: Trung tâm đào tạo tư vấn phát triển nông thôn * Thời gian thực hiện: Năm 2019

* Mục tiêu:

          - Mục tiêu chung:

Sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ tạo lập và quản lí nhãn hiệu chứng nhận “Cam Lương Sơn và Bưởi Lương Sơn” dùng cho sản phẩm cam, bưởi của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, góp phần duy trì danh tiếng sản phẩm và nâng cao đời sống người dân vùng sản xuất, kinh doanh sản phẩm cam, bưởi của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

          - Mục tiêu cụ thể:

Xây dựng bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệuchứng nhận “Cam Lương Sơn và Bưởi Lương Sơn” dùng cho sản phẩm cam, bưởi của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Xây dựng và vận hành thí điểm hệ thống quản lí nhãn hiệu chứng nhận “Cam Lương Sơn và Bưởi Lương Sơn”.

Xây dựng hệ thống quảng bá và phát triển thị trường cam, bưởi của huyện Lương Sơn mang nhãn hiệu chứng nhận “Cam Lương Sơn và Bưởi Lương Sơn”.

Nâng cao nhận thức cho người hưởng lợi về sở hữu trí tuệ, quản lí chất lượng và chuỗi giá trị...

Góp phần duy trì và nâng cao danh tiếng sản phẩm, cải thiện thu nhập cả người dân trồng cam, bưởi và các hộ kinh doanh cam, bưởi Lương Sơn.

Góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện xây dựng nông thôn mới tại huyện Lương Sơn.

* Nội dung:

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc lập hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Cam Lương Sơn và Bưởi Lương Sơn”.

Nội dung 2: Xác lập quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Cam Lương Sơn và Bưởi Lương Sơn”.

Nội dung 3: Xây dựng và vận hành thí điểm hệ thống quản lí nhãn hiệu chứng nhận “Cam Lương Sơn và Bưởi Lương Sơn”.

Nội dung 4: Xây dựng hệ thống nhận diện phát triển thị trường cho sản phẩm cam, bưởi Lương Sơn mang nhãn hiệu chứng nhận.

* Dự kiến hiệu quả mang lại:

Đối với người quản lí: Dự án thực hiện sẽ góp phần tăng ngfnawng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia các nội dung về sở hữu trí tuệ , quản lí và phát triển nhãn hiệu chứng nhận. Chủ sử hữu nhận biết về quyền lợi, nghĩa vụ, vai trò quan trọng của việc bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận trong sản xuất và kinh doanh...

Đối với người dân: Dự án sẽ góp phần đưa hoạt động sở hữu trí tuệ tới người dân địa phương, giúp cộng đồng hiểu biết cơ bản các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ khi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cam Lương Sơn và Bưởi Lương Sơn”. Dùng cho sản phẩm cam, bưởi của huyện Lương Sơn. Đồng thời , dự án góp phần thúc đẩy tình đoàn kết cộng đồng, phát triển kinh tế tập thể bền vững...

Đối với môi trường: Dự án tạo điều kiện và khuyến khích người dân cùng tham gia xây dựng mô hình canh tác sạch theo tiêu chuẩn của ngành trồng trọt một cách bền vững, cân bằng lợi ích cá thể và lợi ích cộng đồng, nhằm giảm thiểu các hoạt động trồng trọt và kinh doanh thiếu quy hoạch và thiếu tính bền vững.

Sản phẩm cam, bưởi Lương Sơn được bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận và có thương hiệu sẽ là một nhân tố tích cực, đóng góp vào việc bảo vệ tài nguyên và môi trường, tạo việc làm và nguồn sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Đối với an ninh, quốc phòng: Việc xác lập , quản lí và phát triển nhãn hiệu chứng nhận sẽ nâng cao danh tiếng và uy tín của Cam Lương Sơn và Bưởi Lương Sơn- Hòa Bình, sản phẩm đưa ra thị trường được bảo đảm ổn định về chất lượng, chính xác về nguồn gốc và được pháp luật bảo vệ ...

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3623531
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1831
1824
5382
1972018
7746
87773
3623531

Your IP: 3.238.104.143
2022-07-05 19:33
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction