DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Kết quả triển khai ứng dụng Bộ chữ dân tộc Mường trên địa bàn tỉnh
 
Năm 2020, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, công tác triển khai ứng dụng Bộ chữ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình trên địa bàn tỉnh được thực hiện sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tỉnh Hòa Bình có số lượng người dân tộc Mường lớn, địa bàn cư trú của người Mường ở khắp 11 huyện, thành phố trong tỉnh, sống xen kẽ với người Kinh và các dân tộc khác, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch triển khai ứng dụng Bộ chữ dân tộc Mường tại tỉnh.
 
Năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 03 lớp bồi dưỡng chữ dân tộc Mường cho các cán bộ, công chức là người dân tộc Mường trên địa bàn tỉnh

Năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 03 lớp bồi dưỡng chữ dân tộc Mường cho các cán bộ, công chức là người dân tộc Mường trên địa bàn tỉnh

Trong công tác tuyên truyền, Cổng thông tin điện tử tỉnh đã tiếp tục kịp thời cập nhật đăng tải các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai tuyên truyền tiếng Mường theo Bộ chữ dân tộc Mường đã được phê chuẩn. Báo Hòa Bình điện tử biên dịch, sản xuất và đăng tải hơn 1.500 tin, bài bằng tiếng Mường (05 tin, bài/ ngày); sản xuất gần 50 clip (04 Clip - Chương trình Truyền hình Internet tiếng Mường/ 01 tháng, để thông tin, tuyên truyền bằng tiếng và Bộ chữ dân tộc Mường trên địa bàn tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình đã tiếp tục chỉ đạo Phòng Tiếng Dân tộc xây dựng và thực hiện các chương trình tiếng dân tộc Mường, phát trên sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh và hai Đài Quốc gia, khai thác và quảng bá các làn điệu dân ca, dân vũ của đồng bào các dân  tộc, phối hợp thực hiện các chương trình thời sự, chuyên đề, chương trình truyền hình trực tiếp, phát thanh trực tiếp. Trong năm 2020, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh đã thực hiện sản xuất và phát gần 370 chương trình phát thanh và 250 chương trình truyền hình tiếng Mường, 50 chương trình tạp chí dân tộc và phát triển bằng tiếng phổ thông; hàng tháng Đài đã gửi từ 6 chương trình tạp chí truyền hình tiếng Mường với thời lượng 25 đến 30 phút phát sóng trên kênh VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam.
Tháng 5/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn thành việc in và phát hành 03 cuốn tài liệu: Tài liệu hướng dẫn dạy tiếng nói, chữ viết âm vị tiếng Mường, Mã Bộ gõ Unikey tiếng Mường; Tài liệu học hướng dẫn học chữ Mường, đọc hiểu tiếng Mường; Tài liệu tiếng Mường cơ sở. Các tài liệu đã được bàn giao cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu tổ chức hội đồng Khoa học và Công nghệ nghiệm thu Đề tài “Biên soạn Từ điển song ngữ đối chiếu Việt - Mường, Mường - Việt” đạt loại xuất sắc. Quyển từ điển Việt – Mường đã lựa chọn được hơn 11.000 đơn vị từ ngữ và quyển từ điển Mường –Việt đã lựa chọn được hơn 9.000 đơn vị từ ngữ.
Để khiển khai việc dạy học tiếng Mường trong mọi tầng lớp trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã giao trường Cao đẳng sư phạm Hòa Bình tổ chức các lớp đào tạo để xây dựng đội ngũ chuyên gia cốt cán dạy tiếng Mường. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai và hoàn thành việc biên soạn để tái bản cuốn sách “Mo Mường Hòa Bình” được Ủy ban nhân dân tỉnh ấn hành năm 2010, trong đó nhóm tác giả biên soạn đã chỉnh sửa nội dung phần tiếng Mường theo bộ chữ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình được phê chuẩn, và chỉnh sửa, bổ xung thêm phần dịch nghĩa của cuốn sách; đã cử cán bộ công chức, viên chức là người Mường biết nói tiếng dân tộc Mường của sở tham gia truyền dạy các lớp tập huấn về đào tạo, bồi dưỡng chữ viết dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình, làm cơ sở nghiên cứu các di sản văn hóa của dân tộc Mường theo bộ chữ đã được phê chuẩn.
Trong năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 03 lớp bồi dưỡng chữ dân tộc Mường cho 180 cán bộ, công chức là người dân tộc Mường, biết nói thành thạo tiếng Mường. Việc dạy học tiếng Mường trên địa bàn huyện, thành phố chưa được triển khai thực hiện.
Do ảnh hưởng của dịch covid-19 nên việc triển trai ứng dụng bộ chữ dân tộc Mường trên toàn tỉnh bị chậm tiến độ. Bên cạnh đó, đội ngũ làm công tác tuyên truyền chưa có nghiệp vụ về sư phạm để truyền đạt, giảng dạy chữ Mường theo Bộ chữ dân tộc Mường, giáo trình giảng dạy chữ Mường vẫn còn khó thực hiện, hạn chế về kinh phí thực hiện tuyên truyền, giảng dạy...
Đề án dạy và học tiếng dân tộc Mường giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Ngày 28/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1349/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án dạy và học tiếng dân tộc Mường giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Theo đó, mục tiêu của Đề án là đưa chữ viết của dân tộc Mường trở thành một nhân tố nền tảng, bền vững trong việc giáo dục đạo đức, lòng tự tôn dân tộc thông qua các giá trị văn hóa đối với thế hệ trẻ, đóng góp vào sự đa dạng trong văn hóa các dân tộc anh em, đồng thời góp phần vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Việc dạy và học tiếng nói, chữ viết dân tộc Mường được tổ chức dưới nhiều hình thức cho toàn thể cán bộ viên chức, công chức, học sinh, sinh viên ở tất cả các bậc học, cấp học trên địa bàn tỉnh với mục tiêu: đến năm 2021, có 5% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành chương trình học tiếng Mường; đến năm 2022, 100% học sinh, sinh viên trong địa bàn tỉnh Hòa Bình được học tiếng Dân tộc Mường. Đến năm 2025, có trên 20% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành chương trình học tiếng Mường. Đến 2035, 100% cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc Mường sử dụng thành thạo tiếng dân tộc Mường.

Từ năm 2018 đến 2020: Tiếp thu chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc triển khai xây dựng Đề án; tổ chức xây dựng Đề án; Xây dựng đội ngũ chuyên gia, giảng viên cốt cán dạy tiếng dân tộc Mường; tổ chức khảo sát thực tế tại 4 Mường Bi- Vang- Thàng- Động; Xây dựng tài liệu giáo trình; Đào tạo đội ngũ giáo viên dạy tiếng dân tộc Mường cho các trường học trong tỉnh (khoảng 500 giáo viên).

Từ năm 2021 đến 2025: Triển khai dạy và học thí điểm ở các trường dân tộc nội trú (DTNT), một số trường phổ thông, 01 trung tâm GDTX-GDNN, trường CĐ, TCCN và Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình; Triển khai dạy thí điểm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (dự kiến 01 lớp); Triển khai giai đoạn 1 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (25% CB, CCVC trong toàn tỉnh, khoảng 4.000 người tham gia).

Từ năm 2026 đến 2035: Dạy đại trà cho sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp, học sinh các trường phổ thông, học viên các trung tâm GDTX-GDNN, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nhu cầu trong tỉnh và các địa phương lân cận có nhu cầu.

Để thực hiện Đề án, UBND tỉnh đã đưa ra 05 nhóm giải pháp cụ thể về: Thể chế, cơ chế thực hiện; Xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên dạy tiếng dân tộc Mường; Xây dựng chương trình, tài liệu và sách giáo khoa; Cơ sở vật chất.

 

Bảo An

inQuay trở lại
Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3630292
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
332
5551
12143
1972018
14507
87773
3630292

Your IP: 18.206.14.36
2022-07-07 01:32
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction