DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Trong thời gian qua, huyện Lương Sơn đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính(TTHC) trên địa bàn huyện nhằm đơn giản hóa các TTHC, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Để triển khai kịp thời công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, trong năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Kế hoạch Truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Lương Sơn.

Hành chính công

 Lãnh đạo huyện Lương Sơn và các ngành kiểm tra hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện

Bên cạnh việc ban hành Kế hoạch và triển khai thực hiện, để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch, ngày 06/7/2017, UBND huyện đã ra Quyết định  thành lập Trung tâm hành chính công huyện Lương Sơn. Đến tháng 8/2018, thực hiện hướng dẫn của UBND tỉnh, UBND huyện tiếp tục ra quyết định đổi tên Trung tâm hành chính công huyện thành Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện. Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, đến nay, đã có 307 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện được thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện.

 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện đầu mối tập trung thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân; Giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giám sát, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết TTHC của tổ chức và cá nhân theo đúng quy trình, thời gian quy định; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, nâng lên mức độ 3 và 4; Cho ý kiến đánh giá, nhận xét về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ; tinh thần trách nhiệm, thái độ tác phong làm việc của công chức, viên chức trong thời gian làm việc tại Bộ phận và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng hoặc kỷ luật theo quy định. Đồng thời, theo lộ trình đã được UBND tỉnh phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện phải đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo đúng số lượng và tiến độ quy định, đảm bảo tối thiểu 50% TTHC trong tổng số TTHC phát sinh giao dịch thường xuyên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành phố được thực hiện giải quyết theo cơ chế 4 tại chỗ; đảm bảo 100% các TTHC được xây dựng quy trình giải quyết theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015.

Cùng với đó, UBND huyện cũng đã chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn phải thường xuyên tiến hành rà soát thủ tục hành chính, kịp thời cập nhật các Bộ thủ tục hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ.  Trên cơ sở đó Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trên địa bàn huyện phải tiến hành niêm yết Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình để công dân tiện tra cứu, tìm hiểu. Trong Quý I năm 2019 qua kiểm tra các xã vùng Nam của huyện, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã đã cập nhật các quy định mới, niêm các thủ tục hành chính thuộc  thẩm quyền giải quyết của cấp mình bảo đảm các quy định của UBND tỉnh.

Về tình hình giải quyết thủ tục hành chính, trong Quý Inăm 2019 2 cấp chính quyền trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 176.584 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ kỳ trước chuyển qua là 1.111 hồ sơ; Số hồ sơ mới tiếp nhận là 175.473 hồ sơ. Kết quả giải quyết cụ thể như sau, tổng số hồ sơ đã giải quyết là 175.062 hồ sơ (trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 175.048 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết quá hạn là 14 hồ sơ); tổng số hồ sơ đang giải quyết là 1.522 hồ sơ (trong đó, số hồ sơ chưa đến hạn là 1.516 hồ sơ; số hồ sơ quá hạn là 06 hồ sơ). Nhìn chung, việc giải quyết TTHC trên địa bàn huyện đã đảm bảo đúng quy định, số lượng hồ sơ giải quyết quá hạn rất nhỏ chưa đến 0.007% so với tổng số hồ sơ được giải quyết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện các nội dung về cải cách thủ tục hành chính chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả. Chưa có cơ chế giám sát đối với việc giải quyết TTHC tại các cơ quan nhà nước. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Công tác truyền thông nhằm tạo chuyển biến nhận thức về hoạt động kiểm soát TTHC còn hạn chế, chưa thực sự huy động các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực vào công cuộc cải cách TTHC.

Để công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục đạt được những kết quả cao, khắc phục được những tồn tại, hạn chế hiện nay, huyện Lương Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương  tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện kiểm soát TTHC. Tăng cường cơ chế giám sát việc giải quyết TTHC thông qua ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giải quyết TTHC.Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, để người dân, tổ chức kịp thời nắm bắt các quy định về TTHC và giám sát việc giải quyết TTHC của cơ quan quản lý nhà nước.Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.ng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện và triển khai công tác kiểm soát TTHC.../

ThS. Bạch Quang Dũng - Văn phòng HĐND và UBND huyện

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3616616
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
303
528
9082
1956058
831
87773
3616616

Your IP: 44.201.94.72
2022-07-02 04:00
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction