DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Chiều 12/12, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” (gọi tắt là Đề án 61) và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đ/c Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61 và các đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 61 đã chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Huyện ủy Lương Sơn các thành viên BCĐ thực hiện “ Đề án 61” của huyện đã dự và theo dõi hội nghị.

HNTT 12.12.2020

Các đại biểu tại điểm cầu huyện Lương Sơn

Trong 10 năm qua, Ban Chỉ đạo đề án 61 Trung ương và các địa phương, các cấp uỷ, chính quyền và Hội Nông dân đã làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ các chính sách, từ đó, tạo sự đồng thuận cao, huy động sức mạnh hệ thống chính trị thực hiện Kết luận 61 - KL/TW đạt nhiều kết quả tích cực. Sau 10 năm, các chỉ tiêu về thu nhập của cư dân nông thôn, hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, dịch vụ về vốn, xây dựng mô hình kinh tế tập thể… cơ bản đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế có quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, hằng năm cả nước có trên 3,6 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp ( đạt 138,4% so với đề án); Quỹ hỗ trợ nông dânhoạt động mang lại hiệu quả cao, đã giúp trên 568.773 lượt hộ nông dân tham gia vay vốn sản xuất, vươn lên làm giàu. Ngoài ra, các cấp hội đã chủ động phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 31 triệu lượt hội viên, nông dân góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh (bình quân khoảng 1,5%/năm), đến năm 2020, ước còn dưới 3%...

Phong trào xây dựng NTM cũng đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ phát huy vai trò của nông dân. Đến nay, cả nước đã có 5.177 xã đạt chuẩn NTM; 9 tỉnh, thành phố có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định dù gặp nhiều khó khăn trên các mặt kinh tế - xã hội, Ban Chỉ đạo đề án 61 Trung ương và các địa phương, các cấp uỷ, chính quyền và Hội Nông dân đã có nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo đưa Kết luận số 61, Quyết định số 673 vào thực tiễn, đạt được kết quả đáng mừng. Đời sống của nông dân Việt Nam trong 10 năm đã ghi nhận nhiều bước thay đổi vượt bậc cả về kinh tế lẫn văn hoá, tinh thần, đặc biệt, các cấp Hội Nông dân đã thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, Thủ tướng Chính phủ đề nghị, thời gian tới, Ban Chỉ đạo Đề án 61, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục thực hiện các chính sách một cách thiết thực, đi vào chiều sâu, coi trọng việc tập trung nhiều nguồn lực để tạo việc làm cho nông dân, thực hiện xoá đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn, miền núi. Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhiệt tình, có nghiệp vụ chuyên môn trong điều kiện mới; tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.../

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3614433
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1351
1845
6899
1956058
86421
54375
3614433

Your IP: 3.215.79.204
2022-06-29 23:02
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction