DICHVUCONG

 Ngày 10/3, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Sở TN &MT về công tác quản lý, sử dụng đất của các dự án trên địa bàn, tình hình quản lý sử dụng đất đối với nông, lâm trường. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

  

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Sở TN&MT.

Đến nay, các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn đang quản lý, sử dụng trên 20.400 ha đất. Tổng diện tích đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao lại cho địa phương cần lập hồ sơ thu hồi khoảng 13.262 ha. Qua lập hồ sơ, diện tích thu hồi đến nay khoảng 8.712 ha, trong đó, đất nông trường gần 1.672 ha; đất lâm trường trên 7.040 ha. Diện tích đất chưa lập hồ sơ trên 4.466 ha. Theo đánh giá của Sở TN&MT, diện tích đất rà soát bàn giao cho địa phương rất phức tạp về loại đất cũng như người sử dụng. Nhiều hộ còn tự ý chuyển đổi đất làm nhà ở, trang trại, xây nhà xưởng...

Đối với tình hình quản lý, sử dụng đất các dự án đầu tư, tính đến nay, toàn tỉnh có 33 dự án công nghiệp, khu dân cư, khu thương mại, dịch vụ với diện tích giao, cho thuê trên 1.170 ha. Dự án SX -KD ngoài khu, cụm công nghiệp không bao gồm dự án khoáng sản có 267 dự án với diện tích giao, cho thuê đất 9.992 ha. Toàn tỉnh đã cấp 388 giấy chứng nhận đầu tư.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã đánh giá việc triển khai thực hiện các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, đô thị, thương mại, dịch vụ và sản xuất - kinh doanh trong 10 năm qua đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy KT -XH địa phương. Tuy nhiên, tiến độ một số dự án còn chậm, chưa giải quyết được việc làm cho nhiều lao động địa phương. Bên cạnh đó, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn chậm, thời gian GPMB kéo dài ảnh hưởng tới tiến độ dự án...

Đối với tình hình quản lý, sử dụng đất, khai thác dự án hoạt động khoáng sản, đến nay, toàn tỉnh có 139 dự án được cấp phép hoạt động khoáng sản với diện tích trên 1.515 ha, trong đó, UBND tỉnh đã quyết định thu hồi và cho thuê trên 1.165 ha. Toàn tỉnh hiện còn 28 dự án được cấp phép hoạt động khoáng sản nhưng chưa lập hồ sơ thu hồi, giao đất, cho thuê đất với diện tích gần 340 ha. Đánh giá về hoạt động khoáng sản, ngoài những mặt đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế như số lượng dự án đầu tư khoáng sản quy mô lớn và hiệu quả kinh tế cao còn ít; tiến độ một số dự án còn chậm; các dự án chưa giải quyết nhiều việc làm cho lao động dôi dư địa phương. Mặt khác, việc khai thác khoáng sản kim loại, đặc biệt khai thác vàng còn nhiều bất cập, nhiều doanh nghiệp còn chưa gương mẫu trong nộp NSNN...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Công tác TN &MT có ý nghĩa hết sức quan trọng đến sự phát triển kinh tế, thu hút đầu tư và an sinh xã hội. Chính vì vậy, đối với những tồn tại trong nhiều năm qua, đồng chí giao cho Sở TN &MT trong thời gian tới chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tham mưu, tổ chức quản lý chặt chẽ đât nông, lâm trường, quản lý dự án, trong đó thể hiện rõ tiến độ, thời gian thực hiện và trách nhiệm  của các sở, ngành, địa phương. Ngoài ra, cần nắm chính xác  tình hình diện tích đất đã giao thuê va diện tích cần phải thu hồi. Sở TN &MT cần rà soát, liệt kê các diện tích đât nông, lâm trường, khóang sản, dự án, xem xét đề xuất thu hồi một số dự án không hiệu quả phục vụ xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư. Đồng chí  Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở TN &MT và các sở, ngành liên quan nâng cao chất lượng công tác phối hợp, đặc biệt trong giải phóng mặt bằng, xác định giá đất cũng như phát sinh xuất phát từ tình hình thực tiễn...đảm bảo phục vụ tốt hơn nhiệm vụ thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển KT -XH của tỉnh trong thời gian tới.

Theo baohoabinh.com.vn

 

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

2310305
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
345
3774
13301
635500
99000
140517
2310305

Your IP: 54.85.57.0
2021-01-27 01:33
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction