DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV, giai đoạn 2011- 2015, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020 với những nội dung sau:

Toàn cảnh đại hội.

 

Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2011 - 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2016 – 2020, với những nội dung sau:

I. CHỦ ĐỀ: “Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, giai đoạn 5 năm 2016 – 2020”.

            II. MỤC TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

            1. Mục tiêu

Huy động sức mạnh tổng hợp, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, nỗ lực phấn đấu tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học, y tế; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền; tiếp tục cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với củng cố ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, giai đoạn 2016- 2020.

            2. Các giải pháp chủ yếu

   2.1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 34 CT/TU  ngày 18/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013.

2.2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc phát động, tổ chức phong trào thi đua. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; lĩnh vực công tác được giao trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua từ tỉnh đến cơ sở.

2.3. Thi đua đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng toàn diện phong trào thi đua yêu nước cả về nội dung, hình thức gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị vào kiểm điểm hằng năm nhằm nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên.

2.4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiệnChỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày Lễ lớn trong năm 2015 với phương châm “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”.

2.5. Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế, trong đó tập trung tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; tập trung nguồn vốn cho các công trình trọng điểm, cấp thiết, những dự án có tác động lớn đến sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh, bố trí vốn đối ứng, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; khắc phục tình trạng phân bổ vốn dàn trải; không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản; chú trọng hình thức đầu tư công - tư (PPP). Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược: Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về tái cơ cấu các tổ chức tín dụng. Phấn đấu huy động vốn bình quân 5 năm (2016 – 2020) tăng 15 - 20%/năm; tăng trưởng tín dụng bình quân đạt 14%/năm.

2.6. Thi đua lao động, sản xuất kinh doanh giỏi, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá giá trị gia tăng cao. Tạo liên kết nông dân - doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà quản lý. Huy động các nguồn vốn, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn. Tiếp tục tập trung làm tốt công tác giảm nghèo, hỗ trợ nhân dân thực hiện tốt các nội dung về phát triển y tế, văn hóa, xã hội, môi trường, đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn. Tiến hành sơ kết phong trào thi đua gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 – 2015, tiếp tục phát động thi đua giai đoạn 2016 – 2020.

2.7. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp và xây dựng, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm cơ sở sản xuất công nghiệp đã có quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Khuyến khích phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp nông thôn, bảo quản sau thu hoạch, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm (rau, củ, quả), sử dụng nhiều lao động tại các địa bàn nông thôn. Phát triển các ngành nghề truyền thống gắn với các điểm du lịch và sản xuất hàng xuất khẩu. Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại.

2.8. Đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, cơ sở vật chất cho ngành giáo dục gắn với xây dựng và quán triệt triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thu hút nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho ngành y tế, đặc biệt là trạm y tế tuyến xã và trung tâm y tế dự phòng; tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chương trình, dự án về giảm nghèo nhằm bảo đảm giảm nghèo nhanh và bền vững; thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, bảo hiểm y tế cho người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, thực hiện tốt Đề án đổi mới công tác cai nghiện, tích cực xây dựng xã, phường, lành mạnh không có tệ nạn xã hội. Tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư đối với các thiết chế văn hóa, phục vụ cộng đồng, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình, phản ảnh đầy đủ kịp thời trên mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội.

2.9. Thi đua đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng trọng tâm hoạt động khoa học công nghệ vào thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp tích cực đổi mới công nghệ, làm chủ công nghệ tạo bước đột phá về các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao và các dịch vụ khoa học và công nghệ.

2.10. Sơ kết chương trình tổng thể cải cách hành chính, giai đoạn 2011 – 2015, tiếp tục phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ” gắn với chương trình tổng thể cải cách hành chính của tỉnh năm 2015, trọng tâm là thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Chấn chỉnh, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phương thức điều hành của hệ thống hành chính, tạo sự công khai, minh bạch trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 của Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở.

2.11. Phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình từ nay đến năm 2016.Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủvà Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2.12. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân về xây dựng, củng cố quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; tăng cường sức mạnh tổng hợp của các lực lượng vũ trang, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

            2.13. Nâng cao năng lực phối hợp, chỉ đạo, điều hành của các cấp các ngành trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động thi đua nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, giai đoạn 2016 - 2020.

2.14. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng, phổ biến, nêu gương học tập và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện – Bồi dưỡng – Tổng kết – Nhân điển hình tiên tiến.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể, Tổ chức hội cấp  tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các Doanh nghiệp, Hợp tác xã trong các Khối thi đua của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ và biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua của tỉnh, xây dựng kế hoạch, nội dung thi đua cụ thể, đề ra biện pháp và tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2015, giai đoạn 2016 - 2020.

2. Tổ chức các đợt thi đua ngắn hạn, các phong trào thi đua theo chuyên đề phải gắn với chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu mũi nhọn của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua gắn với nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2016 - 2020.

3. Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh) cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đề xuất xây dựng cơ chế đánh giá cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, công tác khen thưởng làm cơ sở đánh giá xem xét trình khen thưởng hoặc trừ điểm thi đua hàng năm.sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, phát hiện và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hoà Bình tổ chức tuyên truyền nội dung phát động phong trào thi đua trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đẩy mạnh tuyên truyền gương “Người tốt - việc tốt”, nhân rộng các mô hình mới, hiệu quả, những điển hình tiên tiến trong công tác, lao động sản xuất, học tập và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Phát huy kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2011 - 2015, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức, triển khai sâu rộng phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh năm 2015, giai đoạn 2016 - 2020./.

 

Theo baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

2781678
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3235
2667
11575
1099370
16371
115116
2781678

Your IP: 3.236.13.159
2021-05-05 22:51
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction