DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Ngày 20/8, Tiểu Ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tổ chức họp cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh và một số bài phát biểu tại Đại hội. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng tiểu ban chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận cuộc họp.

 

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu Ban Văn kiện đã nghe, nghiên cứu các dự thảo: Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2010 – 2015; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; diễn văn khai mạc, bế mạc Đại hội; đáp từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước của đoàn chủ tịch Đại hội; gợi ý thảo luận của đoàn chủ tịch Đại hội. Các thành viên tiểu Ban đánh giá, sau khi xin ý kiến tham gia rộng rãi của của Bộ Chính trị, các bộ, ban, ngành, viện nghiên cứu ở T.Ư, nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 14 Đảng bộ trực thuộc, các dự thảo văn kiện đến nay đã cơ bản hoàn thiện, đảm bảo chất lượng nội dung, dung lượng phù hợp. 20 chỉ tiêu chủ yếu về KT-XH, môi trường, xây dựng Đảng sát thực, có tính khả thi; giải pháp đi kèm cụ thể, rõ ràng. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu mới so với Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Trong phần giải pháp, nét mới của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã nhấn mạnh đến việc khuyến khích tích tụ ruộng đất, cải tạo vườn tạp để đổi mới tổ chức sản xuất nông nghiệp. Các thành viên cũng đã thống nhất bỏ từ “sớm” và góp ý cân nhắc sử dụng từ “trình độ” trong chủ đề của Đại hội. Một số ý kiến cho rằng, nên đưa thêm vào báo cáo công tác giải quyết KN-TC, thi hành kỷ luật Đảng và việc thực hiện Nghị quyết của T.Ư về phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Không đưa chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh vào chỉ tiêu phấn đấu; dùng từ ngữ chính xác hơn trong phần kết quả thực hiện các chỉ tiêu đạt được trong nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đổi lại cụm từ trong phần xây dựng LLVT. Đặc biệt, hầu hết các thành viên đều cho rằng cần có thêm 2 báo cáo riêng về việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đa số các thành viên đều nhất trí với các bài phát biểu tại Đại hội, chỉ tham gia chỉnh sửa một số từ ngữ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy xem lại từ điển bách khoa để dùng từ trong chủ đề Đại hội cho hợp lý nhất. Không đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vào phần chỉ tiêu mà đưa vào phần giải pháp. Nhất trí đưa thêm vào báo cáo chính trị trong phần giải pháp vấn đề hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Phần giải pháp cũng tính thêm về vấn đề quản lý địa giới hành chính, đất đai phục vụ sản xuất. Rà soát lại dung lượng báo cáo theo hướng thành tựu ngắn gọn, súc tích, tập trung vào phần giải pháp. Trong đó, tập trung vào giải pháp tích tụ ruộng đất, cải tạo vườn tạp gắn với xây dựng NTM. Trong chăn nuôi, tập trung theo hướng chăn nuôi quy mô lớn, tăng giá trị gia tăng. Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến hoàn chỉnh báo cáo chính trị đầy đủ và soát lại báo cáo tóm tắt để BTV Tỉnh ủy cho ý kiến lần cuối. Về gợi ý thảo luận, tài liệu gửi cho đại biểu, không gợi ý thảo luận tại hội trường. Bài phát biểu của lãnh đạo, Đảng nước cần viết dự thảo theo hướng chỉ đạo của Bộ Chính trị. Công tác tuyên truyền vào đầu tháng 9 cần đa dạng, phong phú hơn.

Theo baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3605313
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
793
1973
13739
1930353
77301
54375
3605313

Your IP: 44.192.94.86
2022-06-25 11:53
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction