DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Ngày 30/10, Đoàn khảo sát của Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư do đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết số 23 ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Thông báo kết luận số 213, ngày 2/1/2009 của Ban Bí thư về Đề án Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật và Chỉ thị số 46 ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư trao đổi với Thường trực Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị.

 

Hòa Bình là chiếc nôi của nền văn hóa Việt Mường, một trong những vùng ẩn chứa nhiều nét văn hóa, tập quán đặc sắc của dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, thông báo kết luận của T.Ư đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hành động. Trong đó, nổi bật là việc quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý văn học, nghệ thuật, cán bộ quản lý kế cận, phát triển lực lượng văn nghệ sỹ. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong tổ chức Hội Văn học nghệ thuật. Các hoạt động có bước phát triển sâu rộng, thu hút ngày càng đông đảo các văn nghệ sỹ, tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, góp phần định hướng tư tưởng thẩm mỹ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, nghệ thuật được đẩy mạnh. Việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể trong lĩnh vực, ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, thẩm mỹ, ứng xử văn hóa và kỹ năng sống cho thanh niên, nhất là HS-SV có nơi còn hạn chế.

Tại buổi làm việc, tỉnh đã kiến nghị với T.Ư sớm ban hành quy chế, quy định rõ Hội Văn học nghệ thuật đúng với tính chất đặc thù là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp. Chính phủ ban hành đề án cải cách toàn diện chế độ chính sách đối với văn nghệ sỹ về: lương, phụ cấp, chế độ ưu đãi nghề.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư đánh giá cao những kết quả tỉnh ta đã triển khai trong thời gian qua. Đặc biệt, bám sát vào các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã kịp thời ban hành các văn bản, chương trình hành động cụ thể về các chủ trương, chính sách tạo điều kiện lĩnh vực văn học nghệ thuật phát triển. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức tầm quan trọng của văn học nghệ thuật, lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm để đầu tư thực hiện như: xây dựng đề án gắn văn hoá với phát triển du lịch. Ban Tuyên giáo tham mưu cho Tỉnh uỷ chủ trì cuộc họp liên ngành trong khối văn học, nghệ thuật để rà soát lại việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo. Làm tốt công tác phối hợp giữa các ngành, tạo sức mạnh cộng đồng trong thực hiện Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã khái quát, làm rõ thêm những những kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư. Trong giai đoạn tiếp theo tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn văn hóa, phát triển văn hoá Mường, tạo nền tảng văn hóa vững chắc và không để văn hóa độc hại, quan điểm sai trái xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp thu những ý kiến gợi mở của đoàn khảo sát và giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm tổng hợp trình lên Tỉnh uỷ.

Theo baohoabinh.com.vn

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3610146
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
833
1779
2612
1956058
82134
54375
3610146

Your IP: 44.192.47.87
2022-06-27 09:36
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction