DICHVUCONG

 Tiêu chí thông tin - truyền thông (TT-TT) là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM). Phát triển hạ tầng TT-TT sẽ tạo động lực thúc đẩy KT-XH phát triển. Đến thời điểm này, huyện Lương Sơn có 13/19 xã đạt tiêu chí TT-TT.

s

Cán bộ bộ phận "một cửa” UBND xã Tân Vinh (Lương Sơn) ứng dụng CNTT trong công việc chuyên môn.

Theo quy định của bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, xã đạt chuẩn NTM về tiêu chí TT-TT là xã có ít nhất 1 điểm phục vụ bưu chính, có dịch vụ viễn thông, internet, có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn, có ứng dụng thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng phòng VH-TT huyện cho biết: Về hạ tầng viễn thông, CNTT trên địa bàn huyện cơ bản được đầu tư. Toàn huyện có 78 trạm thu phát sóng di động, phủ sóng 100% địa bàn huyện, đường truyền cáp quang tốc độ cao kết nối đến 20 xã, thị trấn. 100% cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã có mạng nội bộ, kết nối internet băng thông rộng. Đến nay, 78% hộ trên toàn huyện sử dụng thuê bao internet để học tập, nghiên cứu, trao đổi thông tin phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu thông tin cá nhân.

Trong những năm qua, việc ứng dụng CNTT được huyện Lương Sơn chú trọng thực hiện. Đội ngũ cán bộ, công chức được quán triệt, hiểu rõ về sự cần thiết ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc, phục vụ hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính. Công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT được quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về CNTT. Tại các xã, đội ngũ cán bộ, công chức cơ bản sử dụng thành thạo máy vi tính trong việc tìm kiếm, khai thác thông tin phục vụ công tác chuyên môn. 100% văn bản được triển khai dưới hình thức văn bản đánh máy. Tỷ lệ cán bộ, công chức được trang bị máy tính phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ đạt 72%, mỗi xã đã bố trí 1 cán bộ kiêm nhiệm phụ trách về CNTT. UBND các xã hiện đều sử dụng phần mềm liên thông một cửa điện tử. Hiện nay, 19/19 xã đã xây dựng được trang thông tin điện tử, cơ bản cập nhật các hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, AN-QP trên địa bàn, góp phần tích cực trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND các xã. Trang thông tin đã thực hiện đăng tải các văn bản như quyết định, kế hoạch, công văn, lịch làm việc, giấy mời, thông báo, hoạt động hội họp, sự kiện văn hóa – thể thao… thường xuyên, kịp thời. Tại 19 xã đều duy trì hoạt động của điểm bưu điện văn hóa, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân tại địa phương.

Trong các thành phần của tiêu chí TT-TT, tiêu chí xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn được đánh giá là khó thực hiện. Qua tìm hiểu, kinh phí đầu tư các đài phát thanh chủ yếu là nguồn vốn của Nhà nước, để xây dựng mỗi đài cần nguồn vốn hàng trăm triệu đồng nên việc huy động trong nhân dân hết sức khó khăn. Việc đầu tư của Nhà nước cũng không thể một lúc cấp kinh phí cho tất cả các xã mà thực hiện theo kế hoạch từng năm. Đến nay, toàn huyện có 13 xã đã được đầu tư xây dựng đài và hệ thống cụm loa, đạt 68,4%. Kế hoạch đến hết năm nay, 100% xã trênđịa bàn huyện sẽ có đài truyền thanh và cụm loa đến thôn phục vụ công tác tuyên truyền.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng phòng VH-TT huyện cho biết thêm: Bên cạnh kết quả đạt được, thực tế trong thực hiện tiêu chí này của huyện còn những hạn chế. Hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT tại một số xã chưa được thực hiện nghiêm túc, lãnh đạo xã chưa thực sự coi trọng việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành. Hiện trang thông tin điện tử cấp xã mới có 1 cán bộ kiêm nhiệm, số lượng công việc nhiều nên việc đăng tải văn bản, tin, bài tuyên truyền còn hạn chế, chưa cung cấp đầy đủ thông tin và dịch vụ công trên trang theo Nghị định số 43/NĐ-CP. Nhìn chung việc ứng dụng và phát triển CNTT thiếu đồng bộ, chưa kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng dẫn đến hiệu quả sử dụng các hệ thống thông tin chưa cao. Một số ứng dụng CNTT mặc dù đã được triển khai đến cán bộ, công chức nhưng chưa được khai thác, sử dụng triệt để như hộp thư điện tử công vụ hiện mới đạt 45% người sử dụng. Mặt khác, nguồn lực đầu tư cho phát triển CNTT chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, nhiều nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch thực hiện còn chậm do thiếu kinh phí triển khai. Thời gian tới, huyện tiếp tục quan tâm, có những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện có chất lượng, hiệu quả hơn tiêu chí TT-TT trên địa bàn.

Theo: http://baohoabinh.com.vn

NOGTHONMOI

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

1734720
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6305
8312
19815
26646
99204
0
1734720

Your IP: 3.235.105.97
2020-09-29 19:24
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction