DICHVUCONG

NOGTHONMOI

 Ngày 11/4/2020, UBND huyện ban hành văn bản số 488/UBND-VP về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kiemr soát bệnh

Duy trì hoạt động của các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn huyện

Công văn nêu rõ: Sau khoảng một tuần thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã bắt đầu xuất hiện tình trạng lơ là, chủ quan trong Nhân dân. Qua kiểm tra, nắm bắt cho thấy việc chấp hành yêu cầu giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng tại một số xã, thị trấn chưa nghiêm, đặc biệt là trên địa bàn Thị trấn Lương Sơn. Cụ thể là việc tụ tập đông người và không thực hiện đeo khẩu trang theo quy định; việc người dân không có việc thật sự cần thiết vẫn ra ngoài; việc không giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét tại nơi công cộng; việc thực hiện khai báo y tế chưa tự giác, chưa đầy đủ và còn thiếu trung thực (Trường hợp liên quan, đến Bệnh viện Bạch Mai); việc thực hiện cách ly còn chưa nghiêm túc, công tác quản lý cách ly chưa chặt chẽ; một số cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu vẫn lén lút hoạt động... Tình trạng trên không được nhắc nhở và xử lý kịp thời, dẫn đến nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng là rất lớn, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Để thực hiện nghiêm túc, triệt để các giải pháp phòng chống dịch theo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế, các văn bản chỉ đạo của tỉnh của huyện. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành; Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục yêu cầu mọi người dân tuyệt đối tuân thủ chấp hành và thực hiện nghiêm giải pháp giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và căn cứ các quy định pháp luật hiện hành kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm về tụ tập đông người; không có việc thật sự cần thiết vẫn ra ngoài; không giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét tại nơi công cộng; không đeo khẩu trang khi ra ngoài; không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực; không chấp hành quy định về cách ly, trốn cách ly; không tạm dừng kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu... xảy ra trên địa bàn và trong phạm vi quản lý theo quy định.

2. Địa bàn Thị trấn Lương Sơn là nơi tập trung đông dân cư, nguy cơ dịch bệnh phát sinh là rất lớn do vậy yêu cầu đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị trấn Lương Sơn cần tích cực tập trung hơn nữa trong việc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đôn đốc các Tổ tự quản thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ đồng thời thành lập thêm chốt kiểm soát dịch Covid-19 đảm bảo phù hợp với thực tế của địa bàn.

3. Giao Công an huyện, theo chức năng, nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo Đồn Công an Chợ Bến, Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết quả xử lý các vi phạm hàng ngày (Qua Văn phòng HĐND và UBND huyện).

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo các Tổ tự quản thực hiện tốt vai trò trách nhiệm, đồng thời yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc khai báo y tế theo quy định; thực hiện ngay việc kiểm tra, rà soát khai báo y tế của Nhân dân trên địa bàn, nhất là các trường hợp liên quan đến các vùng, các địa điểm có dịch như Bệnh viện Bạch Mai và các địa phương có dịch khác để kịp thời nắm bắt, quản lý, đảm bảo thực hiện cách ly y tế theo quy định. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp không tự giác, trung thực khai báo y tế theo quy định. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trƣớc ngày 13/4/2020.

5. Phòng Y tế (Cơ quan Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện) thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện (tập trung kiểm tra tại các khu vực, địa bàn có nguy cơ tiềm ẩn cao), tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và trước pháp luật việc để dịch bệnh phát sinh, lây lan trên địa bàn, tại cơ quan, đơn vị quản lý do không tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch theo quy định./.

 

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

3636525
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
42
6523
18376
1972018
20740
87773
3636525

Your IP: 44.192.114.32
2022-07-08 00:18
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction