*Chủ nhiệm đề tài: Ths Kiểu Thị Thuyên  * Chủ đầu tư: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lương Sơn * Đơn vị thực hiện: Trung tâm đào tạo tư vấn phát triển nông thôn * Thời gian thực hiện: Năm 2019