DICHVUCONG

NOGTHONMOI

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần giải pháp truyền hình Thế Hệ Mới tại Văn bản số 196/2020/NM ngày 20/12/2020; đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 156/SXD-QHKT ngày 19/01/2021 về việc ranh giới triển khai khảo sát, lập quy hoạch để triển khai dự án thành phố thể thao (SPORT CITY)

Với quan điểm: Phát triển kinh tế - xã hội huyện Lương Sơn đặt trong mối liên kết tổng thể vùng trung du miền núi phía Bắc, vùng Thủ đô Hà Nội,trong đó: Lương Sơn là hạt nhân vùng động lực kinh tế của tỉnh nhằm tạo sự lan tỏa; bảo đảm thống nhất quy hoạch huyện Lương Sơn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và các quy hoạch chuyên ngành theo quy định.

 Lấy phát triển nhanh, toàn diện và bền vững làm cơ sở, trong đó: công nghiệp làm nền tảng, hạ tầng và du lịch làm mũi nhọn, nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Phát triển kinh tế gắn liền với giữ gìn bản sắc văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội; kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ quốc phòngan ninh;đồng thời gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

 Chủ động nắm bắt cơ hội, tận dụng tối đa lợi thế của địa phương, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư. Tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển, nhất là kinh tế tập thể.

Mục tiêu chung Phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp; nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, phát triển đô thi; tăng cường công tác quản lý tài nguyên và môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển văn hóa - xã hội; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng huyện Lương Sơn phát triển toàn diện, bền vững, phát huy vai trò là vùng động lực kinh tế của tỉnh Hòa Bình. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Lương Sơn cơ bản đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã.

Một số chỉ tiêu chủ yếu

          1. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm tăng 15%.

          Đến năm 2025:

          2.Thu nhập bình quân đầu người 83 triệu đồng/người.

          3.Thu ngân sách nhà nước1.000 tỷ đồng.

          4.Tỷ lệ đô thị hóa đạt 60%.

          5. Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí Huyện nông thôn mới; phấn đấu có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

          6. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%/năm (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025), đến năm 2025 giảm còn 1,42%.

          7.Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%.

          Đến năm 2025:

          8. Tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 30% trong tổng số lao động xã hội.

          9. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 65%.

          10. Có 7 bác sỹ và 16,5 giường bệnh/vạn dân.

          11.Tỷ lệ người dân đô thị được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97%.

          12. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom và xử lý đạt 90%; tỷ lệ chất thải nguy hại và chất thải y tế được xử lý 100%.

          13. Tỷ lệ các cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn từ 70% trở lên.

          14.Tỷ lệ che phủ rừng ở mức 42% trở lên.

B. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

          Năm 2021, là năm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, siết chặt kỷ cương kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thi hành công vụ; tập trung xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng nông thôn mới. Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách Nhà nước.Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu trong nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với dồn điền đổi thửa, thực hiện các Đề án ngành nông nghiệp, tập trung xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, xúc tiến thương mại.Tập trung thu hút đầu tư, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, chú trọng đầu tư các dự án hiệu quả, các công trình hạ tầng quan trọng, từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng cho định hướng phát triển đô thị thị xã.Giữ vững và nâng cao các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới tiêu chí đô thị loại IV; tiếp tục xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng các Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, đời sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao hiệu quả dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội. Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh giảm nghèo. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, chính quyền điện tử, dịch vụ công mức độ 3, 4. Chỉ đạo thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định. Đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

          II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2021 (theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025)

          1. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất tăng 15%.

          2. Thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng/người.

          3. Thu ngân sách Nhà nước đạt 512 tỷ đồng.

          4. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%.

          5. Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện phấn đấu có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao;02 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

          6. Tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 38,8% trong tổng số lao động xã hội.

          7. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 57%.

          8. Có 6 bác sỹ và 16 giường bệnh/vạn dân.

          9. Tỷ lệ hộ dân thành thị được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,5%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,5 %.

          10. Tỷ lệ che phủ rừng ở mức 42%.

          11. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 96%.

          12. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%/năm (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025).

          13. Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom và xử lý đạt 97%; tỷ lệ chất thải nguy hại và chất thải y tế được xử lý 100%.   

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

  1. Kinh tế

1.1. Công nghiệp -xây dựng, Thương mại - dịch vụ, du lịch, giao thông

Tập trung mọi nguồn lực, thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư các công trình, dự án có hiệu quả. Đăng cai địa điểm tổ chức Hội chợ, triển lãm năm 2021 của tỉnh Hòa Bình. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp- xây dựng đạt 19.299 tỷ đồng; Tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 6.141 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu đạt 520 triệu USD.

          Tập trung nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cấp bách và trọng điểm, các công trình xây dựng nông thôn mới, công trình đô thị loại IV. Tập trung thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Nhuận Trạch và Khu công nghiệp Nam Lương Sơn; triển khai Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500và sớm đưa Cụm công nghiệp xóm Rụt, xã Tân Vinh vào hoạt động. Khẩn trương triển khai việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp Hòa Sơn. Tập trung thực hiện đấu thầu Chợ trung tâm, giải tỏakhu vực chợ cũ; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình kè chỉnh trị Sông Bùi nhằm tạo điểm nhấn cho phát triển đô thị.

Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ việc khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường theo đúng quy định.

1.2. Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản

Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện sản xuất vụ Xuân, vụ Mùa, vụ Đông đúng cơ cấu mùa vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, dự án, chương trình: Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án cải tạo vườn tạp, Đề án cải tạo và phát triển đàn bò, Dự án cải tạo và phát triển đàn dê gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm... Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng gắn kết với thị trường; lấy liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; tập trung phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, phát huy tiềm năng của các sản phẩm đặc sản địa phương, xây dựng thương hiệu sản phẩm, sản phẩm OCOP; ưu tiên các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh như gia súc, gia cầm, chăn nuôi chất lượng cao; lúa chất lượng cao, rau củ quả an toàn,… Tập trung đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình có hiệu quả và hình thành các vùng sản xuất cây trồng, vật nuôi, mô hình cánh đồng lớn”. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác, làng nghề trên địa bàn huyện.Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh,công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển và giết mổ trên đàn gia súc, gia cầm.

Phấn đấu giá trị sản xuất Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 1.997,5 tỷ đồng; sản lượng lương thực cây có hạt đạt 32.622 tấn; năng suất lúa đạt 54 tạ /ha; sản lượng lúa đạt 23.490 tấn. Phát triển đàn trâu, đàn bò, đàn lợn, đàn gia cầm, tăng 1-2% so với năm 2020.

Tập trung chỉ đạo trồng và chăm sóc rừng trồng; triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2021; xây dựng và triển khai Đề án phát triển rừng gỗ lớn. Đẩy mạnh trồng rừng thay thế, đảm bảo trồng rừng đạt và vượt kế hoạch 650 ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Tăng cường kiểm tra các công trình thuỷ lợi, đảm bảo an toàn cho các công trình. Xây dựng các phương án chủ động phòng, chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai; thực hiện hiệu quả phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, ứng phó kịp thời và có hiệu quả trước mọi tình huống.

1.3. Tài chính - Ngân hàng

ng cường các biện pháp thu ngân sách Nhà nước, kiên quyết xử lý nợ đọng thuế, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN năm 2021, nhất là thu từ đấu giá đất trên cơ sở xác định cụ thể từng danh mục trên địa bàn các xã, thị trấn phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đẩt và quy hoạch chung khu vực đô thị loại IV được điều chỉnh, cập nhật.

Cân đối và phân bổ nguồn vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình cấp bách, công trình trọng điểm.

Đẩy mạnh công tác huy động vốn, đa dạng các hình thức huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vốn vay của các thành phần kinh tế. Đồng thời tiếp tục cân đối, bố trí ngân sách để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống của người dân, nhất là đối với người nghèo, hộ chính sách; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm.

1.4. Tài nguyên và môi trường

          Triển khai, thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Phối hợp triển khai xây dựng kỳ quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021- 2030. Chỉ đạo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất, đặc biệt là đất có nguồn gốc đất nông, lâm trường trả ra, đất khu Năm Lu, xã Hoà Sơn và các xã trên địa bàn huyện Lương Sơn. Rà soát quỹ đất tái định cư chưa giao, thực hiện chuyển sang đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo thu ngân sách nhà nước năm 2021. Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc các trường hợp được giao đất, được thuê đất nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

          1.5. Giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư

Hoàn thiện phương án bồi thường hỗ trợ các dự án, thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án trọng điểmvề đấu giá đất, dự án nhà ở đô thị. Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với các dự án đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ. Bố trí các khu tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án.

Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng, cơ hội, chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn huyện. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các hộ sản xuất kinh doanh cá thể về thủ tục đầu tư, hiệu quả.

1.6. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

           Tăng cường công tác tuyên truyền, huy động các nguồn vốn, lồng ghép các chương trình để đầu tư xây dựng nông thôn mới.Tập trung đẩy mạnh nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, tiêu chí huyện nông thôn mới; xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu; phấn đấu có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 03 - 05 Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu10 - 15 Vườn mẫu được công nhận theo quy định.

Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nâng cao giá trị các sản phẩm đã được công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP cấp huyện, cấp tỉnh. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chu trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020.Tiếp tục chuẩn hóa các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện phấn đấu có 03 - 05 sản phẩm OCOP được xếp hạng cấp tỉnh.

1.7. Chương trình phát triển đô thị

Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí về phát triển đô thị trung tâm.Tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư, triển khai thực hiện các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị. Trên cơ sở điều chỉnh, cập nhật Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lương Sơn và các xã vùng phụ cận, lập quy hoạch chung thị xã Lương Sơn trên cơ sở diện tích, ranh giới huyện Lương Sơn. Đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Chợ Bến, huyện Lương Sơn.Đẩy nhanh tiến độ Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn. Thực hiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện, đẩy nhanh tiến độ các dự án đấu giá đất được giao làm chủ đầu tư.

2. Văn hoá -Xã hội

2.1. Văn hóa - Thông tin, Thể dục - Thể thao và gia đình 

Bám sát chương trình công tác, tuyên truyền triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương năm 2021. Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, gìn giữ và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóaở khu dân cư”. Quản lý tốt dịch vụ văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thể thao, du lịch.Tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án phát triển thể dục, thể thao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh giao lưu văn hóa, thể thao gắn với gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.Tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao các cấp huyện Lương Sơn năm 2021. Tổ chức và tham gia các giải thể thao, văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền theo kế hoạch của huyện, của tỉnh. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình phát thanh - truyền hình.

2.2. Giáo dục và Đào tạo

Triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm hc theo quy định. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục các cấp. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, bảo đảm an toàn trường học. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP, ngày 04/6/2019 của Chính phủ về việc tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển Giáo dục và Đào tạo, giai đoạn 2019-2025. Tiếp tục hoàn thành xây dựng các trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2020. Năm 2021, phấn đấu công nhận mới và công nhận lại trường học đạt chuẩn Quốc gia là 07 trường. Trong đó: Mầm non: 03 trường (trường Mầm non Cư Yên, Lâm Sơn, Tân Vinh); Tiểu học và THCS: 04 trường (trường Tiểu học và THCS Bãi Lạng, Cửu Long, Cao Thắng, Liên Sơn), trong đó trường Mầm non Tân Vinh và trường Tiểu học và THCS Cửu Long đề nghị công nhận mức độ 2. Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 90,7%.

2.3. Y tế, Dân số- kế hoạch hóa gia đình

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho Nhân dân. Tạo điều kiện để mọi người dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở mức độ ngày càng cao. Giám sát chặt chẽ các dịch bệnh, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực đảm bảo ứng phó dịch bệnh kịp thời. Tiếp tục tăng cường giám sát, chủ động ứng phó kịp thời với tình hình dịch bệnh, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.Phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác chỉ đạo thực hiện các chương trình y tế. Duy trì, nâng cao chất lượng các xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế.

Tổ chức truyền thông, tư vấn, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án mất cân bằng giới tính khi sinh và phòng bệnh tan máu bẩm sinh.

2.4. Lao động - Thương binh và Xã hội

Tổ chức tuyên truyền các chủ trương chính sách lao động việc làm. Tăng cường kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh lao động, giảm thiểu tối đa tình trạng mất an toàn lao động, gây thiệt hại về người và tài sản.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, chính sách đối với người có công, các chính sách an sinh xã hội. Triển khai có hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững đến năm 2025, lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội. Hoàn thành các chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 2.600 lao động; đào tạo dạy nghề cho 2.200 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67%; trong đó, có văn bằng, chứng chỉ đạt 57%; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động là 38,8%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025).

2.5. Bảo hiểm xã hội

Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, kiểm tra thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Tăng cường hoạt động của Tổ đôn đốc, thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN. Tập trung khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, đặc biệt là tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; đảm bảo tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96%.

2.6. Dân tộc và tôn giáo

Thường xuyên nắm bắt tư tưởng đồng bào các dân tộc; tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổ chức triển khai, thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách của Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số và các xã thuộc diện đầu tư Chương trình 135. Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, triển khai và thực hiện các chính sách, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở theo quy định.

3. Xây dựng chính quyền, Thanh tra, Tư pháp

3.1. Xây dựng chính quyền: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 06/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đối mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Thực hiện công tác luân chuyển, sắp xếp cán bộ; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc huyện. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện các xã, thị trấn.

3.2. Thanh tra, tiếp công dân: Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo phải đúng trình tự, thủ tục và đúng pháp luật. Triển khai các cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo theo kế hoạch năm đã được phê duyệt. Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp dân, tổ chức hòa giải tại cơ sở khi có đơn thư khiếu nại, tranh chấp, tố cáo và phản ánh kiến nghị của công dân.

3.3. Tư pháp: Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp. Ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, có kế hoạch trợ giúp pháp lý lưu động tại các xã, hỗ trợ công tác giải quyết các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên môi trường; kiểm tra nghiệp vụ về quản lý, đăng ký hộ tịch, chứng thực ở các xã, thị trấn.

4. An ninh - Quốc phòng

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 26-CT/TU ngày 20/6/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”.Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình; chủ động mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; duy trì hoạt động hiệu quả của các cụm an toàn, liên kết với các địa bàn giáp ranh. Tập trung các giải pháp làm giảm tai nạn giao thông; phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tai, tệ nạn xã hội, nâng cao tỷ lệ điều tra phá án.

Làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021. Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ; hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2021. Hoàn thiện các nội dung về lập quy hoạch vị trí xây dựng các công trình tại thao trường huấn luyện; xây dựng trụ sở mới Ban chỉ huy quân sự huyện; xây dựng các công trình sở chỉ huy cơ bản, căn cứ chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện.Giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng theo Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04/12/2015 Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015của Thủ tướng Chính phủ.

phố chợTrung tuần tháng 11, Hội đồng thẩm định Đề án đề nghị công nhận thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng huyện Lương Sơn đánh giá thị trấn Lương Sơn cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV với số điểm trung bình là 84/100 điểm. Như vậy, sau rất nhiều năm bền bỉ, nỗ lực, huyện Lương Sơn đang dần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thị trấn Lương Sơn và khu vực lân cận trở thành đô thi loại IV, 1 trong 2 mục tiêu quan trọng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI xác định phải hoàn thành trong năm 2020.

Văn bản mới

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc

V/v báo cáo số lượng và lập danh sách đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên các cấp học năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thời kêu gọi thi đua ái quốc


dichvucongquocgia11

 

466636345423525

dich vu cong

GIAY MOI copy copy 
phan anh kien nghi 
FFFFFADA 

Bản đồ hành chính huyện

ban do hanh chinh

Các khu công nghiệp

Thống kê truy cập

2792444
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
808
2962
22341
1099370
27137
115116
2792444

Your IP: 3.238.96.184
2021-05-09 07:58
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction